วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การเขียนข่าว


การเขียนข่าว
            ข่าวสารนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ข่าวสารที่ดี จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารสำหรับเผยแพร่ จึงจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง ขณะเดียวกัน สิ่งที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเช่นกัน ข่าวสารที่มีมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับแบบฉบับของสื่อแต่ละประเภท ย่อมจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
         ข่าว คือการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก สำหรับนักประชาสัมพันธ์ ข่าวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ ที่จะรายงานภารกิจ ความก้าวหน้าของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน


             ประเภทข่าวแบ่งตามลักษณะเนื้อหาของข่าวได้ 3 ประเภท คือ
ข่าวแบบตรงไปตรงมา (Straight News) เป็นการมุ่งรายงานข้อเท็จจริง ภาษาเขียนรายงาน เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ข่าวที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ (Human Interest) เป็นการมุ่งรายงานเรื่องที่ตื่นเต้น แปลกใหม่ น่าสนใจ เช่น พบงู 2 หัว
ข่าวที่เสนอให้เห็นความเด่นชัดเจน (Feature News) เป็นการรายงานเพื่อให้เกิดความบันเทิงใจแก่ผู้อ่าน เช่น คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐ

แหล่งที่มาของข่าว
ข่าวเกิดจากเหตุการณ์และกิจกรรมดังต่อไปนี้
                1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
                2. กิจกรรมที่วางแผนไว้
                3. ความพยายามของผู้สื่อข่าว

องค์ประกอบของข่าว
การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระสำคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “5 W 1 H ” ดังต่อไปนี้
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
2. ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
3. ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
4. เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
5. ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา

ขั้นตอนในการเขียนข่าว
การเขียนข่าว ผู้เขียนควรปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อที่จะส่งเผยแพร่
3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน
4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน

องค์ประกอบการเขียนข่าว
                การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ต้องบอกสิ่งสำคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกสิ่งสำคัญรองลงมา ซึ่งการเขียนข่าวมีองค์ประกอบสำคัญเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้
                1. พาดหัวข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นสำคัญของข่าว มักใช้ประโยคที่เป็นข้อความสั้นๆ เพื่อช่วยให้รู้ว่าเป็นข่าวอะไร และมีประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความสำคัญของข่าวนั้นๆ ว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทำไมจึงทำเช่นนั้น ตัวอย่างการเขียนพาดหัวข่าว
     1.1 แบบ Who นำ เช่น นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” “นักเรียนชั้นม.2สอบตกชกชั้น อ.สุพจน์ยืนกรานห้ามไว้ผมยาว
     1.2 แบบ What นำ เช่น เกิดเพลิงไหม้ที่ย่านชุมชนกลางตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ความสำคัญของข่าวอยู่ที่ การกระทำและผลกระทบ
     1.3 แบบ When นำ เช่น “20 ม.ค.ชี้ชะตากลางภาค ซึ่งข่าวนี้ความสำคัญอยู่ที่เงื่อนไขของเวลา
     1.4 แบบ Where นำ เช่น เชียงใหม่กลายเป็นเมืองในหมอกจากไฟป่า ซึ่งคุณค่าของข่าวอยู่ที่สถานที่
     1.5 แบบ Why นำ เช่น เร่งหาสาเหตุหนุ่มคลั่งยิงกราด 3 ศพ กลางห้องเรียน ความสำคัญของข่าวอยู่ที่การตั้งข้อสังเกต เพื่อเพิ่มความอยากรู้ อยากเห็น
     1.6 แบบ How นำ เช่น อยากได้มือถือรุ่นใหม่ วัยรุ่นหาเงินด้วยการขายตัว ความสำคัญของข่าวอยู่ที่ความเป็นเหตุเป็นผล
2. วรรคนำ เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง คือต้องตอบสนองความสนใจของผู้อ่านว่า Who What When Where Why เขียนด้วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสำคัญและกระชับ เพื่อขยายพาดหัวข่าว มีความยาวประมาณ 3-6 ประโยค เช่น ผ.อ.ยืนกรานตัดรองทรงไม่ได้ ฝ่ายปกครองบอก พร้อมแก้ปัญหา หากนักเรียนคัดค้าน ด้านอ.สุพจน์ตรวจเข้มหามาตรการรับมือ
3. ส่วนเชื่อม เป็นตัวเชื่อมระหว่างวรรคนำกับเนื้อข่าว ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเรื่อง จะมีหรือไม่มีก็ได้ มักใช้กับข่าวใหญ่ เช่น ทั้งนี้เป็นการประชุมลับ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมท่านผู้อำนวยการ
4. เนื้อข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนำ เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือขยายความ หรือช่วยให้วรรคนำได้ใจความชัดเจนขึ้น เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าวที่ตอบคำถาม 5 W และ 1 H มี 2-5 ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยย่อหน้าแรกๆ เป็นรายละเอียดตามวรรคนำ ย่อหน้าสอง อ้างคำพูดผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ย่อหน้าสุดท้าย เสริมข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น เช่น รายงานข่าวแจ้งว่า……………….” นอกจากนี้ตัวอย่างการนำคำพูดมาใช้ในเนื้อข่าว เช่นผู้ก่อความไม่สงบกำลังสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จในการแบ่งแยกดินแดน พันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบก กล่าว หรือ ประโยคอ้อม พันเอกอัคร ทิพโรจน์ กล่าวว่าผู้ก่อความไม่สงบกำลังสูญเสียมวลชน และหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จในการแบ่งแยกดินแดน หรือประโยคตรง พันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผู้ก่อความไม่สงบกำลังสูญเสียมวลชน เขาหมดโอกาสที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จในการแบ่งแยกดินแดน
5. ทิ้งท้ายข่าว เป็นการสรุปประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย้ำจุดหมาย ส่วนใหญ่มี ความยาวประมาณ 4-6 ประโยค เช่น เชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และร่วมกันทำความดีถวายในหลวงด้วยการงดสูบบุหรี่
รูปแบบการเขียนข่าว
โดยทั่วไปการเขียนข่าวจะมีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ พาดหัวข่าวหรือโปรยหัวข่าว (headline) วรรคนำ เป็นการสรุปเรื่องราว (lead) เนื้อข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราว (detail) นอกจากนี้รูปแบบการเขียนข่าวทั่วๆ ไป ไม่ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าววิทยุโทรทัศน์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ปีรามิดหัวกลับ ปีรามิดหัวตั้ง และสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม ซึ่งใช้ในรูปแบบของข่าวที่แตกต่างกันดังนี้
1. แบบปิรามิดหัวกลับ (inverted pyramid) เป็นการนำเสนอข่าวโดยลำดับประเด็นสำคัญจากมากไปหาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู้อยากเห็นสิ่งสำคัญก่อน ส่วนรายละเอียดไว้ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนำ ส่วนเชื่อม และส่วนของเนื้อเรื่อง เรียงตามลำดับความสำคัญ เป็นการเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความนำที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง และส่วนเชื่อมที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างความนำกับเนื้อหา ที่มีความสำคัญรองลงมา ส่วนเนื้อหา จะเป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด


รูปแบบโครงสร้างของข่าวในหน้ากระดาษ............................................................พาดหัว......................................................................
วรรคนำ .................................................................................................................................
คำเชื่อม ..................................................................................................................................
เนื้อข่าวสำคัญ ........................................................................................................................
เนื้อข่าว ..................................................................................................................................
เนื้อข่าวสำคัญน้อย ..................................................................................................................


ตัวอย่าง : อสมท. เสาร์ ที่ 22 พ.ค. 2547 เวลา :10:16 น
หัวข้อข่าว : พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าร่วมปฐมนิเทศผู้ปกครองคณะรัฐศาสตร์

วันนี้ที่อาคารเปรมบูรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 ในฐานะผู้ปกครองของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ซึ่งตามกำหนดการการปฐมนิเทศผู้ปกครองจะมีไปจนถึงเวลา 12.00 น. จากนั้น ผู้ปกครองจะแยกย้ายไปประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามแต่ละภาควิชา สำหรับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีทั้งสิ้น 4 ภาควิชาและมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีนี้จำนวน 240 คน

               2. แบบปิระมิดหัวตั้ง (upright pyramid) จะเรียงลำดับข้อมูลที่มีความสำคัญน้อยไปหามากที่สุด (climax) เพื่อให้ผู้อ่านมีความอยากรู้ เริ่มจากประเด็นที่ไม่มีความสำคัญมากนัก แล้วค่อยๆ เพิ่มประเด็นที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงประเด็นสำคัญที่สุด มักจะใช้ในเรื่องที่มีเงื่อนงำ เชิงสืบสวน สอบสวน เป็นวิธีเขียนที่คล้ายๆกับการเขียนเรื่องสั้นหรือนวนิยาย มักใช้กับเรื่องราวที่ไม่จริงจังมากนัก เพราะหากนำประเด็นสำคัญไว้ในความนำ หรือ วรรคนำ ผู้ฟังอาจไม่ติดตาม รับฟังจนจบ

 
  

............................................................พาดหัว......................................................................
วรรคนำ .................................................................................................................................
คำเชื่อม ..................................................................................................................................
ข้อมูล ........................................................................................................................
รายละเอียด  ..................................................................................................................................
ประเด็นสำคัญ  ..................................................................................................................


ตัวอย่าง :21 พฤษภาคม 2547
หัวข้อข่าว :. กมธ.การทหาร วุฒิสภา ระบุการแก้ปัญหาภาคใต้ต้องยึดประชาชนเป็นหลัก
พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้แก้ไขปัญหา มาถูกทางแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นหลัก สำหรับการบูรณะซ่อมแซมมัสยิดกรือเซะนั้น กรมศิลปากรมี แผนงานจะดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมมัสยิดกรือเซะให้คงอยู่ในสภาพเดิมภายใน ปี 2548 นี้ ส่วนโครงสร้างของมัสยิดกรือเซะที่ได้รับความเสียหาย ภายหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะส่วน ของหลังคาได้รับความเสียหายนั้น ขณะนี้กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้าได้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยให้หน่วยทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่ 402 จังหวัดพัทลุง ดำเนินการซ่อมแซม หลังคา ระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องขยายเสียง เพื่อให้ประชาชนมุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนากิจประจำวันได้เช่นเดิมต่อไป

3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช้เขียนข่าวที่ไม่ค่อยสำคัญ เป็นข่าวสั้นๆ เริ่มจากส่วนเชื่อม หรือจากเนื้อเรื่องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความนำ ความสำคัญของข่าวเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อเรื่องของข่าว  มักจะเขียนแบบเสนอข้อเท็จจริง การเขียนเนื้อข่าวในลักษณะนี้ อาจมีประเด็นสำคัญหรือ จุดที่มีความตื่นเต้นเร้าใจมากกว่า 1 ประเด็น มักนิยมใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หรือเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุด

ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
1. ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคนละบุคคล หรือเกิดความเสียหายได้
2. ยศ ตำแหน่ง ต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงขณะนั้น เช่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. คำนำหน้าชื่อ และบรรดาศักดิ์ต้องระบุเรียงลำดับให้ถูกต้อง
4. การใช้อักษรย่อ หรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี
5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป
6. การเขียนตัวเลขถ้ามีจำนวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ควรใช้คำว่าประมาณ
7. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก

การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอ
ข่าวที่งานประชาสัมพันธ์คิดว่าสำคัญและเด่น และนำมาเสนอ แต่สื่ออาจจะเห็นว่าไม่สำคัญและไม่น่าสนใจ หรือข่าวที่งานประชาสัมพันธ์เห็นว่า เป็นข่าวที่สังคมควรรู้ แต่อาจเป็นข่าวที่เขาไม่อยากรู้ ดังนั้นประเด็นของข่าวจึงควรอยู่ในกระแสสังคมและมีผลกับคนส่วนใหญ่

เทคนิคการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชน
                1. ศึกษารายละเอียดของสื่อให้เข้าใจ เช่น ชื่อของบรรณาธิการ เนื้อหาของสื่อ เพื่อที่จะดำเนินการส่งข่าวได้อย่างน่าสนใจ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
                2. รายละเอียด เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกประเด็นและมีเนื้อหาน่าสนใจรวมทั้งต้องมีความครบถ้วนในตัวเอง และต้องไม่ผิดพลาดทั้งในด้านเนื้อหา วัน เวลา สถานที่ และชื่อบุคคล เพราะหากมีความผิดพลาด สื่อมวลชนจะจำความผิดพลาดนั้นไปตลอด
                3. ข่าวมีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง
4. ความรวดเร็วของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ คุณค่าของข่าวจะมากขึ้น เพราะการรายงานข่าวสดๆ ร้อนๆ ผู้อ่านมักชื่นชอบและให้ความสนใจ
5. ต้องคำนึงเสมอว่า การส่งข่าวต้องถูกคน ถูกหน้า ถูกฉบับ  ถูกเวลา เพราะโอกาสได้รับการตีพิมพ์จะมีสูง นักประชาสัมพันธ์ควรทราบกำหนดของการปิดต้นฉบับของแต่ละสื่อ เพื่อกำหนดเวลาในการส่งข่าวได้อย่างถูกต้อง
6. ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการ โดยการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ โดยทั่วไปสื่อมวลชนมีความต้องการข่าวจากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการเขียนข่าวต้องสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดใจบรรณาธิการให้ได้ เช่น ม.อ.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปลี่ยนเป็น ม.อ.ถวายปริญญาในหลวง คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาล ม.อ. สรุปปัญหาวัยรุ่น เปลี่ยนเป็น คลินิกวัยรุ่น ม.อ.สะท้อนปัญหาวัยโจ๋ นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ข่าวน่าสนใจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความใกล้ชิดของข่าวกับผู้บริโภคทั้งกายและใจ ความสำคัญหรือความเด่นของบุคคลในข่าว ขนาดของเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ ย่อมได้รับความสนใจมากกว่า ข่าวที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ย่อมมีความสำคัญมากกว่า ข่าวมีเงื่อนงำ มักได้รับความสนใจ หรือข่าวแปลก พิสดาร จะได้รับความสนใจมาก เป็นต้น
                7. ข่าวที่ส่งไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมีข้อมูลเพียงพอ
                8. ไม่เขียนยกย่องจนออกนอกหน้า เพราะหากหนังสือพิมพ์เขียนข่าวยกย่องมากเกินไป อาจถูกเพ่งเล็งว่าได้รับผลประโยชน์
9. ต้องมีกระดาษหัวข่าว ซึ่งมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้งผู้ให้ข่าว ที่พร้อมจะให้สื่อมวลชนติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
10. เลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาข่าว ต้องพิจารณาดูว่า เขียนไปลงหนังสือพิมพ์อะไร การเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอย่างไร ควรรู้นโยบายและการทำงานของหนังสือพิมพ์ ว่านำเสนอข่าวแนวไหน ทำข่าวประเภทใด ทำให้ข่าวที่เขียนส่งไปมีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น เช่น ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเชิญมาทำข่าวหรือ ส่งให้สื่อหรือนักข่าวในสายนี้เพื่อจะได้สื่อตรงกลุ่มเป้าหมาย
11. เนื้อข่าวไม่จำเป็นต้องเขียนยาวมาก ควรพิมพ์จบในกระดาษ เอ 4 หน้าเดียว
เทคนิคและขั้นตอนในการถามคำถามเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเขียนข่าว
                ความสำเร็จของการได้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความสามารถในการถามคำถาม และทำให้ผู้ที่ถูกถามพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
                1. ถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย และวางแผนที่จะถามคำถามในสิ่งที่คนทั่วไปอยากรู้
                2. ศึกษาคนที่เราจะไปถาม
                3. เริ่มจากคำถามกว้างๆ ไปเจาะประเด็นคำถามที่แคบเข้าหรือประเด็นที่อยากรู้
                4 .อาศัยคำตอบก่อนหน้านี้ของผู้ให้สัมภาษณ์ มาเป็นพื้นฐานในการถามคำถามต่อไป
                5. คำถามควรกระชับ ไม่ควรถามคำถามที่ยาวเกินไป
                6. ขออนุญาตก่อนถาม โดยหลักจิตวิทยา ถ้าขออนุญาตถามคำถาม คนทั่วไปจะตอบรับที่จะตอบ
                7. หลังจากถามคำถามแล้วให้หยุดฟัง
                8. จดบันทึก หรืออัดเทปคำให้สัมภาษณ์ไว้ เพื่อนำข้อมูลมาเขียนข่าว

คำถามทั่วไปที่สามารถนำมาใช้สัมภาษณ์
คำถามพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะทำข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ได้แก่ รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างไร เป้าหมาย ความคาดหวังหรือประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมคืออะไร ความคืบหน้าในการดำเนินการไปถึงขั้นไหน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ข้อควรระวัง คือ หลีกเลี่ยงคำถามที่นำไปสู่ความขัดแย้ง หรือความไม่พอใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น คำถามว่า มีความขัดแย้งในการทำงานใช่หรือไม่ เรื่องนี้มีการเมืองเข้ามาแทรก หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ยกเว้นว่าได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเชี่ยวชาญในการทำข่าวเจาะลึก
กรณีเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น การให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ การพูดเข้าสายในรายการวิทยุ หรือการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ควรคิดว่า การให้สัมภาษณ์เป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นโอกาสได้ชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลในสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งได้ชมเชยเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน นอกจากนี้เมื่อได้ฟังคำถาม ไม่ควรรีบตอบ แต่พยายามทำความเข้าใจคำถามก่อน อย่าท่องจำคำตอบ ให้พยายามทำความเข้าใจเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์ พูดอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดเจน ให้ขอคำถามอีกครั้ง และถ้าผู้สัมภาษณ์อ้างถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้กล่าวแก้ไข อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป

ภาพข่าว
                ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งนิยมชมชอบต่อบุคคลและหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น
 ประเภทของภาพข่าว
1) ภาพบุคคล เน้นบุคคลสำคัญในเหตุการณ์ 2) ภาพกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ 3) ภาพสถานที่ เน้นสถานที่สำคัญในข่าว 4) ภาพเหตุการณ์ เน้นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ

ภาพข่าวมีข้อควรพิจารณาดังนี้
1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว ข่าวและภาพควรจะกลมกลืนกัน มีเนื้อหา มีชีวิตชีวา มีความชัดเจน สามารถบอกเรื่องราวให้ผู้ดูรู้เรื่องและเข้าใจได้ชัดเจน และควรมีคำอธิบายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร โดยพิมพ์ด้วยกระดาษต่างหากไว้ใต้ภาพ ไม่ควรเขียนข้างหลังภาพ
2. ต้องเลือกบุคคลที่น่าสนใจ จะตามใจผู้ที่ต้องการเป็นข่าวไม่ได้ ต้องมีศิลปะและใช้วิจารณญาณในการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพให้เหมาะสม หากภาพถ่ายไม่น่าสนใจ ไม่มีความแปลกใหม่ อาจไม่ได้รับการตีพิมพ์
3. ภาพถ่ายประกอบข่าวของบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าวในภาพ ไม่ควรนั่งตัวตรง (แข็งเหมือนภาพจากบัตรประชาชน) ควรอยู่ในอิริยาบถต่างๆ เช่น กอดอก กำลังจับปากกา กำลังพูดอธิบาย ซึ่งทำให้ภาพข่าวน่าสนใจขึ้น

142 ความคิดเห็น:

 1. รอนักเรียนส่งงานอย่างใจจดจ่อ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ส่งงานการเขียนข่าว
  จากด.ช.ธนากร เดชโชติ ชั้น.2/4เลขที่8
  พาดหัวข่าว ครูโรงเรียนชื่อดังย่าน"ปิ่นเกล้า"ขู่นร.ไม่ซื้อถุงดำ
  วรรคนำ ครูโหดจะหาถุงมาครอบหัวนร.ประจานรอบรร.
  ส่วนเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว ครูพละศึกษาโรงเรียนชื่อดังย่านปิ่นเกล้า(หลังเซนทรัล)ขู่เด็กนักเรียนให้ไปซื้อถุงดำมาใส่ขยะ หากนักเรียนไม่ซื้อมา จะหาถุงมาครอบหัวประจานนักเรียน นักเรียนผู้โชคร้ายทั้งสองเผยรีบไปหาซื้อถุงดำพลิกแผ่นดิน...
  ทิ้งท้ายข่าว ติดตามเรื่องราวต่อไปในวันพรุ่งนี้ ว่าเด็กนักเรียนทั้งสองจะโดนลงโทษตามที่ขู่ไว้หรือไม่
  ........จบ.......
  (เนื้อหาในข่าวนี้แค่ขำๆอย่าคิดมาก)

  ตอบลบ
 4. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จากด.ช.ปณชัย ศิรินิยมผล (Bonzai)ม.2/5 เลขที่ 5
  พาดหัวข่าว : กระทรวงศึกษาเผย แนะนักเรียนเลิกเล่น Fus Ro Dah
  วรรคนำ : นักเรียนโรงเรียนชื่อดังถูกเพื่อนแกล้ง Fus Ro Dah ถึงกับเข้าโรงพยาบาล ผู้ปกครองร้องเป็นอุทาหรณ์
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : นักเรียนหญิงเนิร์ดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ถูกเพื่อนผู้ชายแกล้ง Fus Ro Dah อย่างแรง ทำให้กระดูกก้นกบร้าว นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า 1 สัปดาห์แล้ว เจ้าตัวเผย โดนเพื่อนแกล้งบ่อยครั้ง ขณะอ่านหนังสือการ์ตูน ตนทั้งวิ่งไล่เตะ เอาศอกทุบโต๊ะ ตั้งท่าเทควันโดและอื่นๆ แต่เพื่อนก็ยังแกล้งตน จนล่าสุดตนกำลังนั่งเล่นเกมส์โซนิคในเวลาพักกลางวัน มีเพื่อนผู้ชายมา Fus Ro Dah ตนอย่างแรง จนก้นกระแทกพื้นดังลั่นดึงชั้นล่าง และทราบต่อมาว่ากระดูกก้นกบร้าว ผู้ปกครองไม่เอาผิดเพื่อนผู้ชาย แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์แก่นักเรียนทุกคน รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ บัวจันทร์ ชี้ หากกระดูกก้นกบร้าวอาจมีการติดเชื้อจนเสี่ยงเป็นอัมพาตได้
  ทิ้งท้ายข่าว : รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ บัวจันทร์ ขู่หากยังมีการแกล้ง Fus Ro Dah กันอีก ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะยกเลิกกฎระเบียบทรงผมนักเรียนให้กลับสู่แบบเดิม

  ขอบคุณครับ (:

  ตอบลบ
 5. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ณัฐกานต์ โกศินานท์ ชั้นม2/1 เลขที่5
  พาดหัวข่าว:ห้องน้ำระเบิดที่วัดชื่อดัง
  วรรคนำ:เจ้าอาวาสเผยก่อนห้องน้ำระเบิดเจอเด็กน่าสงสัยเดินเข้าไปพอออกมาห้องน้ำก็ระเบิดเลอะเทอะไปหมด
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื่อข่าว:เจ้าอาวาสเผยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ไม่ควรมาระเบิดแต่เจ้าอาวาสถั่งกลับอึ้งเมื่อเจอเด็กผู้น่าสงสัยเดินมาเข้าห้องน้ำแต่พอออกมาห้องน้ำก็ระเบิดผู้คนแถวนั้นตกใจ และช่วยกันทำความสะอาดแต่ดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
  ทิ้งท้ายข่าว:เจ้าอาวาสฝากเตือนคราวหลังอย่ามาระเบิดวันอีก

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ด.ญ.เพ็ญพักตร์ ทังสมบัติ เลขที่15 ชั้น2/5
  พาดหัวข่าว: น.ร.ฮาดคอล หยุดเรียน ประชดกลิ่น
  วรรคนำ: เด็กนักเรียนมัธยมวัดนายโรงครึ่งค่อนโรงเรียนไม่มาเรียนเนื่องจากประชดโรงเรียน เพื่ออยากให้โรงเรียนแก้ไขปัญหาห้องน้ำเหม็น
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:เด็กนักเรียนมัธยมวัดนายโรงเกินครึ่งโรงเรียนทนปัญหาน้องน้ำเหม็นไม่ไหว โรงเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญ ไม่แก้ปัญหา จึงประท้วงโดยการหยุดเรียน ทำให้เกิดเป็นปัญหาบานปลายใหญ่
  ทิ้งทายข่าว:ขอให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับเหล่านี้ให้มากขึ้น

  ตอบลบ
 8. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ช.สุเมธี อินทมาน ม.2/6 เลขที่ 2
  พาดหัวข่าว:แค่่ไม่มีปากกา กินน้ำปลาฆ่าตัวตาย
  วรรคนำ:เด็กชาย เกียร์ขาด หมดโอกาสได้เรียนต่อ
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:เด็กชายโรงเรียนชื่อดัง ว่าจะเรียนต่อ ม.4 ที่เดิมแต่ทว่า ลืมปากกานำมาสอบ โชคไม่ค่อยจะดีนักร้านปิด และ ไม่มีการสอบแก้ตัว จนเป็นเหตุทำให้เครียดแล้วคิดสั้นจนอยากจะฆ่าตัวตาย แต่ทว่าไม่มียาอันตราย เลยคิดจะตายกลายเป็นปลาเค็ม จัดเต็มไป 2 แกลลอน ก่อนลงไปนอนอย่างอนาถนัก
  ทิ้งท้ายข่าว:ไม่มี
  ****จบ****
  (เนื้อหาในข่าวนี้แค่ขำๆอย่าซีเรียส ^.^)

  ตอบลบ
 9. ส่งงานการเขียนข่าว
  จากด.ญ.ธัญจิรา ธรรมจรัส ชั้น.2/4เลขที่18
  พาดหัวข่าว นักเรียนโรงเรียนชื่อดังย่านฝั่งธนฯ ถูกแทงตายด้วยกระบี่
  วรรคนำ สืบพบมีครูอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้
  ส่วนเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายของวันพุธ ในวิชาพละศึกษา ได้มีการแสดงกระบี่กระบอง ทำให้มีเด็กนักเรียนถูกแทงตายเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนก็ได้สืบหาผู้บงการเบื้องหลัง และเป็นที่หน้าแปลกใจที่คนๆนั้นก็คือคุณครูประจำวิชาพละ
  ครูพละคนนั้นได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆ
  ทิ้งท้ายข่าว ไม่มี

  ตอบลบ
 10. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. ชิดชนก บรรจงเพียร ม.2/3 เลขที่ 13
  พาดหัวช่าว: ตะลึง! พบศพกลางห้องเรียน
  วรรคนำ : ถึงกับอึ้ง ศพเด็กหญิงชั้นม.2 เเขวนอยู่กลางห้องเรียน
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของโรงเรียนชื่อดังเเห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองสองคนเผย เมื่อเช้าเดินเข้ามาในห้องเรียน ช๊อค!เห็นศพเพื่อนร่วมห้อง ห้อยไปมาอยู่กลางห้อง บนร่างกายของศพนั้น มีบาดแผลเหวอะจากของมีคมมากมายบริเวณปากเเละคอ เเละมีเลือดเขียนอยู่กลางหลังว่า "แล้วจะมาฆ่าพวกแกทีละคน ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ " ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นบุคคลที่มีความแค้นต่อนักเรียนในห้องนี้ โดยเฉพาะผู้ตายรายนี้ คาดว่าคนร้ายคงเเค้นผู้ตายรายนี้มากที่สุด
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.วีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ ม.2/1 เลขที่11
  พาดหัวข่าว: Davis เเจงนักเรียนม.2ทักท้วงข้อสอบยาก
  วรรคนำ:หลังประกาศผลวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ม.2 ตกค่อนห้อง
  เนื้อข่าว: Mr.Davis Apas เปิดเผยออกข้อสอบตามที่สอนไปทั้งหมดไม่มีนอกเนื้อหาเเต่อย่างใดเเต่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเองเเละเขากล่าวว่า เขาใช้ข้อสอบเดิมทุกๆปีซึ่ง นักเรียนม.2ปีก่อนๆ ทำคะเเนนได้ดีเเละน่าประทับใจมาก เเต่ปีนี้เปลี่ยนไปทำข้อสอบตกค่อนห้อง
  ทิ้งท้ายข่าว: นักเรียนควรตั้งใจศึกษาให้มากกว่านี้ จะได้คะเเนนดีๆ

  ตอบลบ
 13. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ฐิติพร คำลุน ม.2/6 เลขทีี่ 26
  พาดหัวข่าว : หนุมอัษรย่อ บ.โดนลุมโทรมกลางห้อง
  วรรคนำ : อนาถจัดกันกลางห้อง ขณะเพื่อนเรียนช่วงเช้า
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : เรียนกันอยู่ดีๆ มีอารมณ์ขึ้นมาก็ทำกันเลย ขณะเพื่อนหนึ่งในนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยินเสียงอู้อี้แถวๆหลังห้อง จึงเดินไปดู ปรากฏว่ากำลังลุมกันถอดเสื้อผ้าของชายหนุมตัวย่อ บ. แต่หนุมขัดขืน จึงมีปากเสียงกันและเกิดการทะเลาะวิวาทใหญ่โต เรื่องถึงหูตำรวจรร. โดนคัดกันคนละ10แต้ม ข้อหาทะเลาะวิวาท
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 14. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:ด.ญ.ดรุณี เปี่ยมปฐม ชั้น ม.2/6 เลขที่ 27
  พาดหัวข่าว:คลั่ง! คอนเสิร์ตคาราบาวหยุดกลางคัน
  วรรคนำ:เมื่อได้ยินข่าวว่าคอนเสิร์ตคาราบาวหยุดกลางคัน ท็อปเสียสติ จนคลั่ง ทำอะไรแปลกๆหลังคอนเสิร์ตคาราบาว 1 วัน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อความ:เมื่อแอ๊ด คาราบาว กำลังร้องเพลง เกิดเหตุวัยรุ่นตีกัน เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่ 14 ม.ค.56 ณ สนามกีฬาการท่าเรือ ทำให้ท็อปผู้คลุ่มคลั่ง เสียใจ เสียสติ นำที่รองหูมาใส่หู และนำผ้ามาโพกหัว แล้วนั่งประชดชีวิตอยู่คนเดียว(Alone) ไม่ยอมพูดคุยกับใครเป็นเวลา 1 วันเต็ม
  ทิ้งท้ายข่าว:เมื่อท็อปยอมพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็บอกว่าจะซื้อแผ่นซีดีคอนเสิร์ตคาราบาวให้ เพื่อที่ท็อปจะได้ไม่คลุ่มคลั่งอีก

  ตอบลบ
 15. ส่งงานการเขียนข่าว
  ด.ญ.รินรดา เพิ่มพูล 2/1 เลขที่24
  พาดหัวข่าว: นักเรียนโรงเรียนอีพีดังกินหญ้าประท้วง
  วรรคนำ: เด็กนักเรียนพากันกินหญ้าประท้วงอาจารย์สอนการงานหลังสั่งเด็กห้ามกินอาหารเกือบทุกอย่าง
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อข่าว: นักเรียนชั้นม.2/1คนหนึ่งเผยเรียนวิชาการงานฯอ.ผู้สอนห้ามกินอาหารเกือบทุกอย่างเช่นห้ามดื่มนมเพราะว่าโตแล้ว ห้ามทานผักเพราะมีสารเคมี ห้ามทานไก่,น้ำปลา,น้ำตาล,ขนม และบอกว่าถ้าจะทานผักและข้าวควรปลูกเอง นักเรียนไม่รู้จะทานอะไรและเบื่อการสอนของอ.ท่านนี้จึงกินหญ้าประท้วงการสอนและประท้วงขับไล่
  ทิ้งท้ายข่าว: วอนผู้อำนวยช่วยพิจารณาไล่ออกด้วย

  ตอบลบ
 16. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:เด็กหญิง สิรินดา มูฮะหมัด ชั้นม.2/3 เลขที่ 28
  พาดหัวข่าว:ประหลาด!!เด็กเล่นกันจนคอหัก
  วรรคนำ:เด็กชายสองคนเล่นกันอยู่ในห้องเรียนพลาดล้มโดนกีต้าเพื่อนคอหัก
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อความ:เกิดเหตุตอนช่วงเย็น เมื่อเข้ามาในห้องเรียน เพื่อนกับพบกับซากกีต้าที่สายหลุด คอกีต้าหัก มีผู้เห็นให้ปากคำว่า ก่อนเข้ามาในห้องเรียนได้ยินเสียงที่ดังมากๆ เเต่ก็ไม่ได้คิดอะไร เมื่อสอบสวนไปมาเลยได้รู้สาเหตุว่าเหตุการณ์อันที่จริงแล้วเกิดเมื่อ มีเด๊กชาย ก และ ข (นามสมมุติ) ได้เล่นกันทั้งคู่มา ณ ที่เกิดเหตุแล้วดันพลาดล้มลงทับกีต้าผู้เสียหายพัง แต่ตนเองไม่รู้ว่ากีต้าของผู้เสียหายพัง จึงไม่ได้เอะใจอะไร
  ทิ้งท้ายข่าว:ทั้งสองได้จายเงินค่าเสียหายของกีต้าและก็ได้กล่าวขอโทดแล้ว

  ตอบลบ
 17. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ธันยธร วัฒนศิรางค์ ม.2/4 เลขที่ 24
  พาดหัวข่าว การแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งการลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนอย่างดุเดือด
  วรรคนำ ไม่มีใครยอมใคร ต่างพรรคต่างเร่งทำคะแนนกับนักเรียนทั่วโรงเรียน
  ส่วนเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว การลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในปีพ.ศ.2556เป็นไปอย่างเข้มข้นนักเรียนในระดับชั้นม.4พากันทุ่มเทเดินหาเสียงหรือทำคลิปวิดีโอโปรโมทพรรคของตน ซึ่งพรรคที่ลงสมัครมีทั้งหมด 4 พรรค ดังนี้ 1.พรรคหมายเลขหนึ่ง พรรครักน.ร.
  2.พรรคหมายเลขสอง พรรคbetter 3.พรรคหมายเลขสาม พรรคนะจ๊ะ 4.พรรคหมายเลขสี่ พรรคidentity
  ทิ้งท้ายข่าว ผลคะแนนจะออกมาเป็นยังไงพรรคไหนจะได้ตำแหน่งไปครองก็อย่าลืมไปตัดสินด้วยตัวคุณเองในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 อย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้มีประโยชน์ อย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะจ๊ะ

  ตอบลบ
 18. จาก ด.ญ.ธิศาทัต ทองกลิ่น ชั้นม.2/5เลขที่14
  พาดหัวช่าว:นักเรียนม.2/5เฮแอร์เย็นแล้ว
  วรรคนำ :และแล้ววันนี้ที่รอคอยของนักเรียน2/5ก็มาถึง
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:เมื่อวันอังคารที่12ม.ค.2556ช่างได้มาซ่อมแอร์ห้องม.2/5หลังจากรอช่างมาซ่อมร่วมเดือนทำให้เด็กนักเรียนดีใจมากที่จะได้กลับมามีแอร์ใช้ดังเดิมและไม่ต้องพึ่งพาพัดลมในห้องอีก
  ทิ้งท้ายข่าว:ไม่มี

  ตอบลบ
 19. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ปณยา ศิริเลิศวรกุล ชั้นม.2/5 เลขที่ 18
  พาดหัวข่าว:นักเรียนม.2/5ทำกระจกหลุด
  วรรคนำ:กระจกหลุด ณ ห้อง2/5
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:ตอบพักกลางวันนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ออกไปข้างนอกห้องเพื่อคุยและเล่นกันแต่ท่าว่านักเรียนคนหนึ่งนั้นแกล้งผลักเพื่อนนักเรียนอีกคนไปชนประตูเสียงดังมากจนคนที่อยู่ในห้องตกใจหันมาดูจึงรู้ว่ากระจกกำลังจะหลุดเพื่อนในห้องจึงช่วยกันไปเอากระจกออกมาวางไว้บนโต๊ะครูเพื่อควมปลอดภัย
  ทิ้งท้ายข่าว:ควรมีความระมัดระวังในการเล่นและดูว่าสมควรหรือไม่สมควรเพราะอาจทำให้มีคนบาดเจ็บได้

  ตอบลบ
 20. จาก ด.ญ.ธันย์ชนก วัฒนศิรางค์ ม.2/4 เลขที่ 21
  พาดหัวข่าว:ครูใจโหด สอนนักเรียนให้เป็นเกษตรกร
  วรรคนำ:เด็กนักเรียน2/4พากันบ่น ทำสวนทุกวัน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:ในทุกๆวัน คุณครูใจโหดให้นักเรียนชั้น ม.2/4 ต้องออกจากห้องไปสวนในทุกๆวัน ทำให้นักเรียนไม่พอใจออกปากบ่น
  ทิ้งท้ายข่าว:คุณครูใจโหดคนนี้นจะปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองหรือไม่ ต้องติดตามดูกัน

  ตอบลบ
 21. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช. ปรเมษฐ์ ปุจฉาการ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 8
  พาดหัวข่าว: ครูสุดสวย ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ใช้มาตการโหด สั่งนักเรียนบอกผปค. โทรหาด่วน
  วรรคนำ : ครูสุดสวยจะไม่ให้ดูเกรดคะแนนสอบปลายภาค
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : คุณครูประจำชั้นสุดสวยห้องมัธยมศึกษาปีที่2/3โรงเรียนมัยมวัดนายโรง ใช้มาตการโหดสั่งนักเรียนบอกผู้ปกครองโทรหาด่วน ถ้าไม่โทรหาคุณครูจะไม่ให้ดูคะแนนสอบปลายภาค
  ทิ้งท้ายข่าว: ขอเตือนนักเรียนชั้นม.2/3ทุกคน ควรให้ผู้ปกครองโทรหาครูประจำชั้นสุดสวยด่วน

  ตอบลบ
 22. ส่งงานการเขียน
  จาก เด็กหญิงธันวรัตน์ สุวรรณดี ม.2/3 เลขที่18
  พาดหัว : เด็กน้อยโกรธจัดปาดคอล้างแค้น
  วรรคนำ : แค้นเพื่อนวางยาฆ่าหมูในเกมHappyPigโกรธจัดไม่ได้คิดปาดคอตุ๊กตาหมูเพื่อนนุ่นกระจุย
  ส่วนเชื่อม : -
  เนื้อข่าว : เด็กชายเอ(นามสมมุติ)ถูกเด็กชายบี(นามสมมุติ)แกล้งหยอกล้อ ด้วยการวางยาฆ่าหมูในเกมHappyPigบนเว็บไซต์ยอดนิยม เมื่อเด็กชายเอทราบจึงโกรธจัดบุกเข้าบ้านเด็กชายบีพร้อมมีดพร้า ฝ่ายเพื่อนบ้านของเด็กชายบีได้ยินเสียงทะเลาะทั้งด่าทอต่างๆนานา ในที่สุดเด็กชายเอทนไม่ไหวบุกเข้าห้องนอนเด็กชายบีปาดคอตุ๊กตาหมีสุดรักของเด็กชายบี
  ทิ้งท้ายข่าว : ตำรวจเผยจับเด็กชายเอไม่ได้เพราะเป็นเยาวชนแต่จะส่งไปทำงานที่โรงงานตุ๊กตาหมีเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และเป็นการไถ่โทษเจ้าตุ๊กตาหมี

  ตอบลบ
 23. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ปิยะธิดา สระเอี่ยม ม.2/6 เลขที่ 30
  พาดหัวข่าว: ตะลึง นายอักษรย่อ ฟ.แอ๊บแตกกลางห้องเรียน
  วรรคนำ : นาย ฟ. ในที่สุดแอ๊บก็แตกออกมาจนได้
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: สำหรับชายหนุ่มที่ไม่เคยแสดงท่าทีเป็นผู้หญิงหรือเพศที่สามให้ใครดูในที่สุดเขาก็แอ๊บแตกจนได้!! ส่วนสาเหตุนั้นเนื่องจากตกใจรูปในโปรไฟล์เฟสบุ๊คของเพื่อนจึงทำให้เขาร้องกรี๊ดออกมาอย่างลืมตัว อีกทั้งเขายังพูดว่า “ว๊ายตายแล้ว” ที่ผู้หญิงในห้องทุกคนถึงกับอึ้ง! นักเรียนในห้อง 2/6 ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก เนื่องจากเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดและหน้าตาจะดูง่วงตลอดเวลาจึงไม่มีใครจับสังเกตุได้
  ทิ้งท้ายข่าว : หลังจากเหตการณ์นี้ นาย ฟ.จะทำอย่าไรจะแก้ตัวหรือไม่ ต้องติดตาม!

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ส่งงานการเขียน
  จาก ด.ญ.พิสินี เนตรหิน ชั้นม.2/5 เลขที่ 25
  พาดหัวช่าว:เด็กหญิงตัวอักษรย่อ ม วีนลั่นกลางโรงอาหาร
  วรรคนำ:เด็กหญิงตัวอักษรย่อ ม ตะโกนใส่เด็กหนุ่มชาวแอฟริกันจนหูอื้อกลางโรงอาหารโดยมิทราบสาเหตุ
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อข่าว:เหตุเกิดเมื่อวันจันทร์ ที่21 เดือนมกราคม ปี56 เด็กหญิงตัวอักษรย่อ ม วีนเสียงดัง ใส่เด็กหนุ่มชาวแอฟริกันจนหูอื้อ กลางโรงอาหารของโรงเรียนชื่อดังย่านปิ่นเกล้าและหลบหนี้ไปโดยมิทราบสาเหตุ
  ทิ้งท้ายข่าว:มารดาชาวแอฟริกันวอนต่อหน้าสื่อมวลชนขอให้เด็กหญิง ม ยอมมอบตัวโดยเร็ว

  ตอบลบ
 26. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. อัญชิษฐา ตันรัตนาวงศ์ ม.2/5 เลขที่ 20
  พาดหัวข่าว : มีตั้ง 5 ทำไมทำแค่ 2
  วรรคนำ : เวรวันพฤหัสบดีโอดโอยทำเวรกันแค่ 2 คน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เหตุใดเวรมีตั้ง 5 คนทำเวรกันอยู่แค่ 2 คนจนถึงเย็นแจงเหนื่อยและหนักใจที่ไม่มีใครจะช่วยทำ โอดครางเพิ่มขึ้นเมื่อบอกที่ปรึกษาแล้วทำเมินเฉย แจงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
  ทิ้งท้ายข่าว : ควรช่วยอีกเพื่อนอีก 2 คนทำเวรและควรมีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

  ตอบลบ
 27. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ณพิชญ์ สุขโข ชั้นม.2/4 เลขที่ 06
  พาดหัวข่าว : ช็อค!! ซุปตาร์ดังตัวย่อ บ. นอนกองแน่นิ่งคาพื้นห้อง
  วรรคนำ : นักเรียนคนหนึ่งห้อง2/4 อยู่ดีก็ลงไปนอนกองกับพื้น เพื่อนกล่าว เหตุเกิดจากเอเลี่ยน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 เวลาบ่ายสามกว่า สุดยอดดาราดังแห่ง2/4 "คิวบี้" เกิดแรงบันดาลใจเห็น เพื่อน ฉายาเอเลี่ยน นาม "จิน" นั่งเรียนท่าคนปกติไม่เป็น นั่งเรียนโดยท่านั่งขัดสมาธิด้วยเก้าอี้2ขาโดยไม่ใช้มือ
  บี้เกิดศรัทธจึงทำตาม เนื่องจากที่เป็นคนปกติ ไม่อาจจะบรรลุกริยาได้ จึงล้มหงายหลังหักโขกกำแพงต่อด้วย
  กระแทกพื้น จึงทำให้ลงไปนอนนอนแน่นิ่งกองกับพื้น
  ทิ้งท้ายข่าว : ล่าสุดคิวบี้ได้หายจากอาการเบลอจากเหตุการณ์แล้ว

  ตอบลบ
 28. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:ด.ช.ณัฐสิทธิ์ กวินจิราพัชร ม.2/5 เลขที่ 2
  พาดหัวข่าว:พระเอกชื่อ ค.ดับอนาท
  วรรคนำ:พระเอกชื่อ ชื่อค.ดับคาห้องน้ำ หลังมีข่าว แฟนเก่ามีกิ้ก
  เนื้อข่าว:พบศพนาย ค.ดับอนาทคาห้องน้ำสาธารณะของเซนทรัลปิ่นเกล้า หลังมีเหตุเลิกลาแฟนเก่า สาเหตุแอบกินกล้วนของแฟน แฟนโกรธหนักเอากล้วยยัดปากคาห้องน้ำตายคาที่
  ทั้วท้ายข่าว: แฟนเก่า นายค.มอบตัวหวังวิญญาณนาย ค.ไม่อาฆาต

  ตอบลบ
 29. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. วณิชกานต์ อุดมวิเศษยิ่ง ชั้น ม.2/4 เลขที่ 26
  พาดหัวช่าว: นักเรียนประท้วง กลิ่นมหันตถัยส่งผล !
  วรรคนำ : คาดว่าคนทำสะอาดคงตายคาส้วม จึงไม่ทำความสะอาดเสียที
  ส่วนเชื่อม: -
  เนื้อข่าว: ณ โรงเรียนชื่อดังแถบปิ่นเกล้าแห่งหนึ่งได้ให้นักเรียนเสพย์ติดกลิ่นหอมยั่วใจหน้าห้องน้ำและตามทางบันไดมากกว่า 3 วัน เด็กร้องขอให้ทางโรงเรียนหันมาใส่ใจด้านห้องน้ำของนักเรียน กลอนล็อคไม่ได้ ประตูห้องน้ำมีรูจนมองเห็นข้างใน ล่าสุดเผยเริ่มมีกลิ่นเหม็นราวศพตายในส้วมก็ไม่ปาน ส่งผลให้เด็กมึนกลิ่นเดินสะดุดบันไดจนได้รับบาดเจ็บ
  ทิ้งท้ายข่าว: เด็กอาจน็อคคาส้วมได้

  ตอบลบ
 30. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ภัทรหทัย ทิพย์ตำแย ม.2/1 เลขที่ 23
  พาดหัว เผย! ต้นเหตุการทะเลาะวิวาทระหว่าง 2 พี่น้อง นักร้องแดนกิมจิ
  วรรคนำ เหตุเรื่องชู้สาวเกือบทำความสัมพันธ์พี่น้องแตกหัก
  เนื้อข่าว หลังจากมีข่าวเรื่องเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทไม่ทราบสาเหตุของสองพี่น้องมานานร่วมปี ในที่สุดเมื่อไม่นานมานี้แดยอล(น้องชาย) ก็เผยสาเหตุผ่านทางรายการชื่อดังเมื่อพิธีกรได้ขุดเรื่องขึ้นมาถามอีกครั้งว่า เป็นเพราะเหตุเรื่องชู้สาว เนื่องจากชอบสาวนอกวงการ(นางสาว ป.)คนเดียวกับพี่ชาย(ซองยอล) และยังทิ้งท้ายไว้ด้วยอีกว่าในครั้งนี้จะยอมเสียสละ นางสาว ป. ให้กับพี่ชาย ซึ่งเมื่อแดยอลได้พูดมาถึงประโยคนี้ก็ถึงกับเสียน้ำตากลางรายการ แต่ก็ยังยืนยันเพราะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแตกหัก ฝ่ายทางด้านซองยอลพี่ชาย ก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณน้องชายในรายการเดียวกันนี้ เผยอึดอัดมานานที่ชอบคนคนเดียวกับน้องชาย และยังได้ทิ้งท้ายบอกรักนางสาว ป. ออกอากาศ และก็ได้คืนดีความสัมพันธ์กับน้องชาย
  ทิ้งท้าย แฟนคลับโฮ อกหักกันเป็นระนาว พร้อมตั้งข้อสงสัย ไปทำคุณไสยที่ไหนมา ?

  ตอบลบ
 31. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.นภัสสรา สินธุประเสริฐ ชั้นม2/1 เลขที่18
  พาดหัวข่าว:แก้ว forget it ถูกแฟนคลับไล่
  วรรคนำ:แฟนคลับพากันประนามแก้ว forget it โทษฐานโชว์หวิวกลางปารีส
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื่อข่าว:แก้ว forget it คงต้องหายหน้าหายตาไปสักระยะเพราะเธอดันโชว์หวิวกลางปารีส แฟนคลับถึงกับรับไม่ได้และไปชอบวงอื่่นตำรวจสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะแก้วกินน้ำส้วมเข้าไป จึงทำให้สมองแปรปรวนเลยทำให้แก้ว forget it เหมือนคนบ้า ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแก้วเองคงต้องมาปรับความเข้าใจเองซะแล้ว
  ทิ้งท้ายข่าว:ขอเตือนว่าห้ามใครทำแบบแก้ว forget it นะคะไม่งั้นจะโดนแบบนี้หรือมากกว่านี้

  ตอบลบ
 32. จาก ด.ญ.ปวรวรรณ พ่วงจินดา ชั้นม.2/6 เลขที่ 29
  พาดหัวช่าว: คู่เลิฟกจ.ง้อกันกุ๊กกิ๊กพี่ก.ปฏิเสธไม่เคยนอกใจ
  วรรคนำ : รูปหลุดพี่กก.กับน้องจ.ง้อกันสวีทหวาน ณ ห้องวิทย์กายภาพ
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: รูปหลุดจากนักข่าวมือดีพบพี่กก.กำลังง้อน้องจ.ณ ห้องวิทย์กายภาพ เมื่อมีข่าวหลุดพี่กก.นั่งสวีทสองต่อสอง ณ ห้างดังกับสาวร่างอวบทึกดำอักษรย่อ พ. ปฏิเสธแค่ติดต่องาน คุยปรับความเข้าใจกันสวีทหวานมดขึ้น ต้องลุ้นกันต่อไปกับคู่รักพี่หนึ่งน้องศูนย์ว่าความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่เป็นกำลังใจให้พี่กก.
  ทิ้งท้ายข่าว: (ไม่มี)

  ตอบลบ
 33. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ชนกนันท์ เอื้อวนาปักษา ชั้นม.2/1เลขที่ 15
  พาดหัวข่าว : เหตุประหลาด!!!เด็กเป็นลมกลางบันไดทุกวัน
  วรรคนำ : เหตุประหลาดเด็กนักเรียนเป็นลมกลางบันไดระหว่างขึ้นชั้นตึกไม่ทราบสาเหตุทุกวัน ผู้ปกครองเตรียมฟ้อง
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ผู้ปกครองหลายรายเตรียมฟ้องเหตุเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งเป็นลมระหว่างขึ้นบันไดตึกตอนเช้า ต้องหามส่งรพ.ทุกวัน แพทย์เผยหาสาเหตุไม่ได้ เด็กอาการสาหัสมากถึงขั้นหัวแตก ผอ.เครียดไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ เด็กเชื่อเรื่องอาถรรพ์77อย่างในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้า และขาดอาหารแต่ยังไม่เป็นที่สรุปและ ผู้ปกครองไม่เชื่อ
  ทิ้งท้ายข่าว : การฟ้องร้องยังคงจะดำเนินต่อ สรุปแล้วสาเหตุเกิดจากอะไร ต้องติดตามต่อในศาล

  ตอบลบ
 34. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.รินรดา ศิริมหาราช
  พาดหัวข่าว : ทึ่ง! นักร้องคู่ชื่อดัง บุกปล้นธนาคารใหญ่กลางกรุง
  วรรคนำ : ปอป่าน welcome ถูกจับ หลังปล้นธนาคาร ได้เงินไปกว่าสิบล้าน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ผู้จัดการส่วนตัวแฉ นักร้องคู่ชื่อดัง ปอป่าน welcome ไม่ได้รวยเพราะงานหรือมรดก ตำรวจเข้าควบตัวดูโอ้เสียงดี หลังปลอมตัวเข้าปล้นธนาคาร ผู้ต้องหาให้การ "ทำไปเพราะอยากทำ มีปัญหาไหม" หลังจากการสอบสวน ตำรวจพบว่า คดีปล้นธนาคารใหญ่ๆที่ผ่านมา ล้วนเป็นฝีมือของปอป่านทั้งสิ้น
  ทิ้งท้ายข่าว : เจ้าตัวฝากเตือน ถ้าคิดจะปล้นธนาคาร เลือกสาขาที่อยู่ใกลโรงพักนะจ๊ะ

  ตอบลบ
 35. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.พระพร เธียรธาดากุล ม2/3 เลขที่ 10
  พาดหัวข่าว โรงยิมเปลี่ยนสีพื้นรองเท้าได้
  วรรคนำ เมื่อขึ้นไปเล่นกีฬาในโรงยิมแล้ว มาสังเกตพื้นรองเท้าก็จะทราบได้ว่าพื้นรองเท้าเปลี่ยนไป
  เนื้อข่าว จากการที่นักเรียนชั้นม2ต้องเรียนวอลเลย์บอล ขณะที่เรียนเราจะสังเกตได้ว่าใต้พื้นรองเท้าเรานั้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เนื่องจากฝุ่นในโรงยิม จากพื้นรองเท้าสีเขี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มถือเป็นการเปลี่ยนแฟชั่นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ทิ้งท้ายข่าว ผู้ที่เบื่อพื้นรองเท้าสีเขียวนั้น สามารถเปลี่ยนสีพื้นรองเท้าได้โดยการไปวิ่งบนโรงยิม

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก: ด.ญ.ไอริณ วงษ์กิจพัฒนา ม.2/1 เลขที่ 29
  พาดหัวข่าว: น.ร.ประท้วง เหตุไม่เปิดประตูทางเดินขึ้นบันได
  วรรคนำ: นักเรียนก่อม๊อพประท้วงโรงเรียน เหตุไม่เปิดประตูทางตรง อ้อมทุกวัน
  ส่วนเชื่อม: -
  เนื้อข่าว: นักเรียนหลายคนกล่าวโรงเรียนไร้เหตุผล เปิดประตูเป็นทางซิ้กแซ็ก นักเรียนต้องเดินอ้อมทุกวัน มาเช้าก็ต้องเสียเวลาเดินขึ้นชั้นเรียนกว่าสิบนาทีโดยใช่เหตุ ผอ.ชี้อยากให้เด็กได้ออกกำลังกาย ผู้ปกครองเตรียมฟ้อง ลูกกลับบ้านบ่นปวดขาทุกวัน นักเรียนทั้งโรงเรียนอดข้าวประท้วง เผยเรียนแบบเหตุประท้วงไม่ยอมให้เรียนต่อ
  ทิ้งท้ายข่าว: นักเรียนจะได้ขึ้นบันไดทางตรงหรือไม่ คงต้องรอลุ้นกันต่อไป

  ตอบลบ
 38. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.เบญญาลักษณ์ ทองพูล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 19
  พาดหัวข่าว : นักเรียนใจโฉด ฆาตกรรมเพื่อนร่วมห้อง
  วรรคนำ : เพื่อนๆระแวงว่าคนที่จะโดนฆ่าคนต่อไปคือตนหรือไม่???
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : มีนักเรียนแอบแฝง ฆาตกรรมเพื่อนร่วมห้องวันละคน โดยที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือคนร้าย ตำรวจแจ้งขอสอบปากคำ แต่ผู้อำนวยการสั่งห้าม เนื่องจากกลัวว่าข่าวที่ออกมาจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อโรงเรียน
  ทิ้งท้ายข่าว : ขอให้ทุกคนระวังตัวจากเด็กโรงเรียน...ไว้ให้ดี เพราะยังไม่มีใครทราบตัวฆาตรกร !!!

  ตอบลบ
 39. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.พลวริศ ปาละกูล ม.2/5 เลขที่ 7
  พาดหัวข่าว: น.ร.หวิดดับเผยนาทีชีวิต
  วรรคนำ:เกือบถูกรถชนเพราะหมอกลง
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:เหตุเกิดหน้าถนนในซอยโรงเรียนดังเวลาประมาณเกือบ 6 โมงเช้า นายเอ(นามสมมุติ)ได้เดินเข้ามาในโรงเรียนในขณะที่หมอกลงจัดทั้งนี้ทั้งผู้ขับขี่รถมองไม่เห็นนายเอเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีโดยขณะเข้าโค้งผู้ขับขี่ได้ชนเข้ากับนายเอแต่นายเอหลบทัน โดยเจ้าตัวเผยมีแค่รอยฟกช้ำที่หัวไหล่กับเข่าโดยรวมไม่เป็นอะไรมาก
  ทึ้งท้ายข่าว:นักเรียนควรขึ้นรถที่โรงเรียนจัดหาให้เมื่อเข้ามาในโรงเรียน

  ตอบลบ
 40. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.พรมภรณ์ อภิชากิตติ์วงษ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 29
  พาดหัวข่าว : สลด! นักเรียนต่างชาติโดนรุมแกล้งกลางโรงเรียน..
  วรรคนำ : เด็กไทยโรงเรียนดังรุมแกล้งเด็กแลกเปลี่ยนจนปรี๊ดแตกกลางโรงเรียน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เหตุเกิดเมื่อวันงานปีใหม่ ณ โรงเรียนชื่อดังย่านปิ่นเกล้า กลุ่มนักเรียนไทยหญิง-ชายราว๑๐กว่าคน ได้รวมหัวทำหน้า 'แบร่' ใส่นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเกาหลีเหตุเพราะเอ็นดู แต่โดนเข้าใจผิดว่าหาเรื่องจึงจะต่อยเรียงตัว โชคช่วย!ตำรวจโรงเรียนผู้น่าเกรงขามห้ามทัน โดนตัด๒๐คะแนนรายหัว .
  ทิ้งท้ายข่าว : นักเรียนไทยกล่าว เกาหลีไม่เข้าใจจามแทวอน ปาร์คซุงมีเลย :(

  ตอบลบ
 41. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิง วรกานต์ ศรีสุวรรณภพ ม.2/3 เลขที่ 24
  พาดหัวข่าว : ประหลาด!!!เด็ก2/3 กลายเป็นแวมไพร์!!!
  วรรคนํา : Ms.Meriam ครูสอนเลขสาวสวย เข้ามาในห้อง 2/3 ก่อนจะพบว่าเด็กนักเรียนตกใจกับแสงแดดจากหน้าต่าง
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : จากที่ ครูสอนเลขสาวสวยเข้ามาในห้อง 2/3 ก่อนจะพบว่าห้องสามนั้นไฟไม่ได้เปิด...ทั้งห้องเต็มไปด้วยความมืดมิด มีเรียมจึงตัดสินใจเดินไปเปิดหน้าต่างทําให้มีแสงแดดจ้าเข้ามาในห้องเป็นจํานวนมาก...ก่อนจะพบว่าเด็กทั้งห้องโอดครวญและร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับเอามือปิดหน้าบังตาจากแสงแดด มีเรียมมองด้วยความงุนงงก่อนจะพบว่า ด.ช.กร ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับตาแดงดั่งไฟฟ้า และกรีดร้องก่อนจะกัดไปที่แขนของมีเรียม โชคดีที่อ.สุพจน์เข้ามาช่วยไว้ทันโดยการสาดนํ้ามนต์ทั่วห้อง
  ทิ้งท้ายข่าว : อ.สุพจน์บอกกับฝ่ายไฟฟ้าว่าห้ามทิ้งให้ห้องเรียนทุกห้องไฟดับเด็ดขาด!ยํ้าเด็ดขาด!เพราะอาจจะเกิดการระบาดได้

  ตอบลบ
 42. จาก ด.ญ.สกุลรัตน์ กองสันเทียะ เลขที่ 34 ม.2/6
  พาดหัวข่าว : วิวาห์หวานสายฟ้าแลบ
  วรรคนำ : วิวาห์สายฟ้าแลบ ที่ได้จัดขึ้นอย่างลับๆระหว่างเก่ง&ท็อป
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ชาวอินสตาแกรมต้องตะลึง !เมื่อเห็นภาพวิวาห์สุดหวานระหว่าง เก่ง&ท็อป ที่ทั้งสองได้ตกลงจัดงานวิวาห์ ถือฤกษ์ดีจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ที่กระท่อมปลายนาอย่างลับๆหลังคบมาได้ 2 ปีเต็ม ทั้งสองเผยตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ เชื่อพรหมลิขิต
  ทิ้งท้ายข่าว : ไม่มี

  ตอบลบ
 43. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. เจลกา ลลิตโรจน์วงศ์ ม.2/1 เลขที่ 14
  พาดหัวข่าว :คดีฆาตกรรมสุดโหด แค้นดาราเกาหลีตอบคอมเม้นเพื่อน
  วรรคนำ: เพื่อนโหด ฆ่าเพื่อนเพียงเพราะดาราเกาหลีที่ตนชอบ ตอบคอมเม้นเพื่อนในinstagram
  ส่วนเชื่อม: -
  เนื้อข่าว: ด.ญ.ป (นามสมมุติ)เผย แค้นที่มินฮยอก วงBTOB ดาราเกาหลีที่ตนชอบ ตอบขอบคุณเพื่อนใน instagram และเพื่อนยังนำมาเล่าให้ฟังหลายต่อรอบ ด.ญ.ป อ้างว่า ได้กล่าวบอกเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่ฟังจึงโกรธ เผลอโยนมีดคัตเตอร์ใส่ไม่ยั้ง เป็นเหตุให้ด.ญ.ย (นามสมมุติ)ถึงแก่ความตาย หลังทราบว่าได้ฆาตกรรมเพื่อน ด.ญ.ป ได้นำร่างของด.ญ.ย ไปซ่อนในห้องเก็บของของโรงเรียน หวังโบ้ยความผิดให้ภารโรง
  ทิ้งท้ายข่าว: -

  ตอบลบ
 44. ส่งงานเขียนข่าว
  ด.ญ.รวิกานต์ คุรุวงศ์วัฒนา ม.2/4 เลขที่ 25
  พาดหัวข่าว : นักเรียนประท้วง สอนเกินเวลา เด็กไม่มีเวลาพัก คาดกระเพาะปัสสาวะอักเสบยกห้อง
  วรรคนำ : นักเรียนโรงเรียนชื่อดังตั้งกลุ่มประท้วงการสอนเกินเวลา
  ส่วนเชื่อม : -
  เนื้อข่าว : นักเรียนย่านเซนทรัลปิ่นเกล้ารวมตัวกันประท้วงหน้าโรงเรียนโดยมีแผ่นป้ายจำนวนมากเขียนข้อความเกี่ยวกับการสอนเกินชั่วโมงที่เรียน ทำให้เด็กไม่มีเวลาพักไปปัสสาวะเสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอย่างมาก น.พ.กิตติ ขุดทอง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบขับถ่าย กล่าวว่าการที่เรากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเวลานานไม่ใช่จะส่งผลต่อระบบขับถ่ายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสมอง เพราะพิษที่เกิดจากของเสียในร่างกายนั้นควรถูกขับถ่ายออก แต่เมื่อมันยังอยู่ในร่างกายพิษนี้จะไหลกลับเข้าสู่เส้นเลือดและส่งไปสู่สมองทำให้เกิดอาการสมองเป็นพิษจนทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด นักเรียนนำสิ่งที่ น.พ.กิตติ ขุดทอง กล่าวไปพูดเพื่อปรับความเข้าใจกับครู สุดท้ายครูร่ำไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษนักเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
  ทิ้งท้ายข่าว : นักเรียนพอใจกับผลที่ได้รับพร้อมยุติการชุมนุม

  ตอบลบ
 45. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก…ด.ญ.ปัณฑิตา จิรพัฒนากุล ชั้น ม.2/4
  พาดหัวข่าว: โค้งสุดท้ายก่อนจะเลือกตั้งนักเรียนชั้น ม.4 ได้เร่งหาเสียงกันอย่างเต็มที่
  วรรคนำ: นักเรียน ม.4มาหาเสียงตามห้องต่างๆเพื่อจะกอบโกยคะแนนเข้าพรรคตนเองเนื่องจากวันเลือกตั้งใกล้จะมาถึงแล้ว
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อข่าว: นักเรียนชั้น ม.4 เร่งหาเสียงมากขึ้นเมื่อวันเลือกตั้งใกล้มาถึงทุกคนทำงานเพื่อพรรคตนเองอย่างเต็มที่มาก แต่ละพรรคก็มีนโยบายที่เป็นจุดเด่นของพรรคตน และนโยบายที่พรรคต่างๆเสนอมาก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งสามารถนำนโยบายไปใช้ได้จริง แต่ไม่ว่าพรรคไหนจะได้ ทุกพรรคก็มีจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงให้ดียิ่งๆขึ้นไป
  ทิ้งท้ายข่าว: ว่าที่ประธานนักเรียนจะเป็นพรรคไหนกัน อยู่ที่พวกเราแล้วว่าจะเลือกพรรคไหน อย่าลืมไปเลือกตั้ง โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์

  ตอบลบ
 46. จาก ด.ญ.กุลภัสสร์ องค์กาญจนา เลขที่ 11 ม.2/5
  พาดหัวข่าว : พบผีประหลาด นั่งอยู่ในห้องน้ำอาจารย์
  วรรคนำ :มีคนพบผีประหลาดนั่งอยู่ในห้องน้ำอาจารย์
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : หญิงภารโรง ต้องตกใจจนล้มก้นกระแทก เมื่อพบผีชายหนุ่มนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำ แถมยังเล่น Ipad ไปด้วย เมื่อได้สติรีบวิ่งออกมา แจ้งเรื่องให้ ดร.กุลภัสสร์ องค์กาญจนา รู้เรื่อง
  ทิ้งท้ายข่าว : ผีหนุ่มตนนั้นจะเป็นไง เเล้วดร.กุลภัสสร์ องค์กาญจนารู้ไหมว่าเขาเป็นใคร โปรดติดตามอ่านต่อไป

  ตอบลบ
 47. ส่งานเขียนข่าว
  เด็กหญิงสายรุ้ง จุลเสวก ม.2/3 เลขที่26
  พาดหัวข่าว : โชคร้ายเสียงเสียบซ่าน นายเอะหูแตกตายคาที่
  วรรคนำ : นายเอะทนฟังเสียงร้องของเพื่อนไม่ไหว หูแตกตายคาห้องเรียน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ปกติที่ที่นายเอะนั่งเป็นด้านหน้าสุดจึงได้ฟังเพื่อนของเขาร้องเพลงอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเสมอ โชคร้ายที่เพื่อนของเขารวมกลุ่มร้องเพลงกัน ด้วยเหตุที่ว่าเสียงที่ร้องออกมาไม่ได้มีความไพเราะแม้แต่นิดซ้ำยังแสบซ่าน ยิ่งร่วมกันร้องเพลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แสบหูเท่านั้น จนวันหนึ่งหุของนายเอะรับสภาพไม่ไหว จนแตกตายคาห้องเรียน
  ทิ้งท้ายข่าว : เพื่อนที่ร่วมกันร้องเพลงสำนึกผิดและโดนปรับเงินพร้อมกับต้องเข้าไปฝึกอบรมในการร้องเพลงใหม่

  ตอบลบ
 48. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ณัฐภัทร บรรพวาณิชย์ ม.2/3 เลขที่ 5
  พาดหัวข่าว:แม่ฆ่าลูกวัย 13 ปี เหตผลเพราะด่าแม่ว่า "ปากเจ่อ"
  วรรคนำ:เหตุเกิดที่ปิ่นเกล้าครวจพบศพเด็กนอนเลือดกลบปากแก้มมีรอยแดงรูปมือ
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อเรื่อง:จากที่ตรวจพบเด็กชาย A(นามสมมุติ) ได้สอบสวนคนรอบข้างของเด็กชาย A แล้วพบว่า เด็กชาย A ได้มีปากเสียกับแม่ จึงได้เรียกแม่ของเด็กมาสอบสวน แล้วได้ทราบว่า ลูกกับแม่เถียงกันไปเถียวกันมา จนลูกได้ล้อแม่ว่า "ปากเจ่อ" ทำให้คนเป็นแม่สุดจะทน แม่เลยตบลูกตายห่าในมือเดียว เมื่อลูกตายแม่จึงรีบหนีกลับบ้าน
  ทิ้งท้ายข่าว:คนเป็นลูกไม่ควรถกเถียงและล้อเลียนกับคนเป็นแม่

  ตอบลบ
 49. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 50. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.เบญจรัตน์ ชินเวศยวงศ์ ม.2/5 เลขที่ 8
  พาดหัวข่าว:เบอร์ 4 เกินคาดเรียกคะแนนผู้ชมเกือบทั้งสนาม
  วรรคนำ:เสนอนโยบายไม่เหมือนใคร
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื่อข่าว:ผู้ลงสมัครเบอร์ 4 ของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งออกนโยบายสุดชิว เสนอให้นักเรียนได้ออกความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ดีกว่าเดิมและสามารถเรียกคะแนนผู้ฟังได้อย่างมากมาย ขณะที่พรรคอื่นๆวิตกกังวลเป็นอย่างมากต้องรีบทำคะแนนอย่างเร่งด่วน
  ทิ้งท้ายข่าว:พรรคไหนจะได้เป็นประธานนักเรียนช่วงปลายเดือนนี้จะได้รู้กัน

  ตอบลบ
 51. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก: ด.ญ ฟ้าใส เต็มประเสริฐฤดี ชั้นม.2/4 เลขที่ 3
  พาดหัวข่าว: นร.โรงเรียนชื่อดังปัสสาวะราดกลางห้องเรียนหวั่นโดนตำรวจจับ
  วรรคนำ: นักเรียนจะไม่ทนกับการอั้นปัสสาวะ
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อข่าว: หลังจากที่โรงเรียนออกกฏห้ามให้นักเรียนออกมาเข้าห้องน้ำในระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน เพราะถ้าตำรวจโรงเรียนพบจะถูกตัดคะแนนจำนวนหนึ่ง
  ทิ้งท้ายข่าว: ถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครั้งทางโรงเรียนจะคิดอย่างไรกับกฏข้อนี้ จะเปลี่ยนหรือไม่โปรดติดตาม…

  ตอบลบ
 52. ส่งงานการเขียนข่าว
  ด.ญ.นวพร แสนทวีสุข เลขที่20 ม.2/4
  พาดหัวข่าว : เด็กนร.โวย น้ำหอมปรับอากาศในห้องน้ำ เกือบทำนร.ขาดอากาศหายใจตายคาส้วม
  วรรคนำ : น้ำหอมปรับอากาศในห้องน้ำ แทนที่จะมีกลิ่นดี กลับเป็นพิษซะงั้น
  ส่วนเชื่อม : -
  เนื้อข่าว : เด็กนร.โวยขณะกำลังทำธุระในห้องน้ำ น้ำหอมปรับกาศฉีดอัตโนมัติ ปรากฏกลิ่นฉุดกว่าที่คิด แทนที่จะมีกลิ่นหอมกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ นร.เร่งประท้วงให้พัฒนาห้องน้ำให้ดีกว่านี้เสียที นร.รับไม่ได้กับห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมทุกอย่าง ตั้งแต่ก๊อกน้ำยันโถส้วม แถมน้ำหอมปรับอากศก้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย ณ ปัจจุบันกลับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตีกันทุกชั้นที่มีห้องน้ำ นร.ทุกคนต่างหวาดผวาไม่กล้าเข้าห้องน้ำถ้าไม่จำเป็น
  ทิ้งท้ายข่าว : อย่างไรก็ตามนร.ทุกคนต่างลงความเห็นว่าให้ผู้บริหาร เร่งแก้ไขห้องน้ำให้เร็วที่สุด

  #เรื่องจริงไม่อิงนิยาย

  ตอบลบ
 53. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ ณัฐชยา สัตยะพงษ์พันธุ์ ชั้นม.2/3 เลขที่ 14
  พาดหัวข่าว: ไฟฟ้ารั่ว นักเรียนม.2ดับอนาถคาห้องเรียน
  วรรคนำ : ไฟฟ้ารั่วในห้องเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง นักเรียนดับ 1 บาดเจ็บอีก 14 ทางโรงเรียนอ้าง “ เป็นอุบัติเหตุ ”
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อข่าว: ในวันที่ 25 มกราคม 56 นี้ได้เกิดเหตุไฟฟ้ารั่วในห้องเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย และเสียชีวิตอีก 1 ราย ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตต้องการความรับผิดชอบของโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนอ้าง เป็นอุบัติเหตุโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบได้ ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบห้องเรียนที่เกิดเหตุดูก็พบกับสวิตท์ไฟที่หลุดออกมา สอบถามเด็กผู้เห็นเหตุการณ์ดูก็พบว่า สวิตท์ไฟนี้ได้เสียมา 2 วันแล้วแต่ทางโรงเรียนก็ไม่มีใครมาซ่อม จึงได้คาดการณ์ว่าสวิตท์ตัวนี้เป็นเหตุทำให้ไฟฟ้ารั่วออกมา จึงได้จับกุมตัวผู้บริหารโรงเรียนไปสอบปากคำต่อไป
  ทิ้งท้ายข่าว: ไม่มี

  ตอบลบ
 54. จาก ด.ญ.พัทร์ธีรา โมขศักดิ์ ม.2/1 เลขที่ 21
  พาดหัวข่า:น.ร.ดับอนาถคาห้องนำเพราะกลิ่น...
  วรรคนำ:มีนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งตายคาห้องนำเพราะกลิ่นของห้องนำอันไม่พึงประสงค์
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:นักเรียนคนหนึ่งจากโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งดับอนาถคาห้องนำเพราะกลิ่นของห้องนำ เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าเจอเชื้อไวรัสx(ชื่อสมมุตติ)เชื้อไวรัสนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะนำไปก่อเหตุนทางที่ผิดเเละโรงเรียนนี้ถูกปิดลงทันทีและยังไม่กำหนดเปิดเรียนทีหลังมี
  ทิ้งท้ายข่าว:ระวังประชาชนที่อยู่แถวนั้นห้ดีคุณอาจต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นได้

  ตอบลบ
 55. ขออภัยที่เขียนคำว่าห้องนำผิดเพราะพิมไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 56. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 57. งานเขียนข่าว
  จาก ด.ช. พีรณัฐ วัจนะรัตน์ ชั้นม.2/1 เลขที่ 8
  พาดหัวข่าว : นักเรียน นร. ที่ไปแข่งครอสเวิร์ดตะลึง
  วรรคนำ : ตะลึง สามพันหนึ่งร้อยบาท ใครจะจ่ายหมด!?
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เด็กนักเรียนชั้นม.2/1 จำนวน6คนได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมปริศนาอักษรไขว้ (ครอสเวิร์ด) ณ เซ็นทรัลบางนาซึ่งงานนี้เป็นงานของไซเบอร์ดิกต์ หลังจากที่การแข่งขันเสร็จ เด็กนักเรียนทั้ง6คนนี้ ได้โหวตกันว่าจะไปรับประทานอาหารมือเย็นที่ร้านไหน ผลปรากฏว่า เป็นร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ทุกคนรับประทานอาหารมื้อนี้อย่างเอร็ดอร่อย และมีเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ชื่อดิว แย่งคนอื่นกินทั้ง2เตา แถมบอกว่า ชิ้นนู้น ชิ้นนี้ของเขา จนได้เอ่ยว่า "งานนี้ ใครดีใครได้!" หลังจากที่รับประทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เรียกพนักงานมาเก็บเงิน พนักงานบอกว่า ราคาทั้งหมด "สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน" ทุกคนต่างตะลึงกันและคิดว่าพวกเขาจะจ่ายไม่ครบ จึงได้ถามอีกที พนักงานเปลี่ยนเป็น "หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน" ทุกคนต่างโล่งใจและแบ่งกันจ่าย
  ทิ้งท้ายข่าว : นักเรียนไม่ควรกินฟุ่มเฟือยอย่างเด็กชื่อดิวไม่อย่างนั้น ราคาทั้งหมดอาจจะแพงเกินไปได้

  ตอบลบ
 58. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ปวรรัตน์ ศรีประสงค์ ชั้น. 2/4 เลขที่ 22
  พาดหัวข่าว ครูสมศรีวีนแตกขอลาออก เหตุเกิดจากเด็กขอเข้าห้องน้ำกันจนสอนไม่ได้
  วรรคนำ ครูสมศรียื่นใบลาออกกับ ผ.อ. เนื่องจากรับไม่ได้ เพราะมีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 10 คนภายในหนึ่งคาบที่เข้าห้องน้ำ จนครูสมศรีทนสอนไม่ได้
  ส่วนเชื่อม (ไม่มี)
  เนื้อข่าว ครูสมศรี ครูสอนภาษาโปตุเกสชื่อดัง ขอลาออกจากโรงเรียน เพราะนักเรียนขอเข้าห้องน้ำกันตลอดทั้งคาบจนสอนไม่ได้ นักเรียนอ้าง เป็นธรรมดาที่เราจะต้องปวดหนักปวดเบา ถ้าอั้นไม่อยู่กลัวจะขายหน้าเพื่อน ด้านตรูสมศรีออกมาบอกว่า ตนไม่สามารถสอนได้เลย เพราะเด็กๆพลัดกันเข้าห้องน้ำตลอด และเนื้อหาการเรียนก็สอนไม่ทันอีกด้วย พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ยิ่งทำให้ตนเองเครียด จึงขอลาออก
  ทิ้งท้ายข่าว สุดท้ายครูสมศรีก็ย้ายไปสอนภาษาโปรตุเกสที่โรงเรียนบ้านโคกลำไยแห้ง และอดีตโรงเรียนที่เธอเคยสอนได้ออกกฎในเวลาพักใหม่

  ขอบคุณค้า >.<

  ตอบลบ
 59. ส่งงานการเขียนข่าวจาก
  ด.ญ.ฑิตฐิตา ยุทธศาสตร์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 13
  พาดหัวข่าว:ครูประจำชั้น2/5เผยคุมเด็กไม่อยู่
  วรรคนำ:ครูประจำชั้น2/5เหนื่อยเด็กส่วนใหญ่ไม่เชื่อฟังยังคงไม่ทำตามคำสั่งส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อข่าว:ครูประจำชั้น2/5โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเผยเด็กไม่เชื่อฟังเรื่องเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน เนื่องจากเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ยังชอบเล่นเกมและในขณะที่เล่นเกมก็ยังมีคนอื่นที่ต้องการเปิดเพลงฟัง อีกทั้งยังเรื่องการเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า เด็กนักเรียนยังคงลอกการบ้านกันก่อนไปเข้าแถวทำให้ลงไปเขาแถวช้า ถึงแม้จะได้ธงฟ้ามาประดับไว้หน้าห้องแต่ก็ยังคงไม่พอใจนัก การลงโทษด้วยวิธีต่างๆนานาไม่ได้ทำให้เด็กเชื่อฟังหรือทำให้พฤติกรรมดีขึ้นแต่อย่างไร
  ทิ้งท้ายข่าว:สุดท้ายนี้ขอฝากถึงนักเรียนทุกๆคนที่ทำให้คุณครูเหนื่อยกับการกระทำของเรา เราควรเป็นเด็กดีและเชื่อฟังครูเพราะครูคือผู้อบรมสั่งสอนเราให้มีความรู้ ออกมาต่อสู้กับโลกภายนอกได้

  ตอบลบ
 60. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก: ด.ญ. พรรณะกาญจน์ ภมรพงศ์อัมพร ชั้นม.2/4 เลขที่ 23
  พาดหัวข่าว: ฮาระเบิด!!! เด็กดักแด้
  วรรคนำ : เด็กชายสลด หลังได้ข่าวว่าโดนพรรคเบอร์หนึ่งเรียกว่า “ดักแด้”
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 เด็กชายห้อง 2/4 นาม “ไบร์ท” สลด หลังจากพรรคเบอร์หนึ่งที่กำลังหาเสียงภายในห้อง เกิดสนใจภาพวาดที่ เด็กหญิงนาม “น่าน” ขึ้นที่บอร์ดหน้าห้อง โดยไปสะดุดตรงภาพวาดที่มีรูปดักแด้ ห้อยลงมาอย่างเด่น โดยลงชื่อกำกับว่า “ไบร์ท” ส่งผลให้ห้องทั้งห้อง ฮาระเบิด จนพื้นสะเทือน(?) ขนาดพรรคเบอร์หนึ่งยังสนใจ
  ทิ้งท้ายข่าว: (ไม่มี)
  (ข่าวนี่เกิดขึ้นสองครั้งในห้องแล้ว) ^W^

  ตอบลบ
 61. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.แก้ว แซ่ลี้ ม.2/6 เลขที่ 22
  พาดหัวข่าว: หนุ่มนัทบ้าคลั่งอยู่บ้านขอปล่อย
  วรรคนำ : นัทบ้าคลั่งเต้นแบบชาวร็อคเผยเจ้าตัวเป็นคนถ่ายคลิปเอง
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อ ข่าว: หนุ่มนัทบ้าคลั่งเต้นออกกล้องเจ้าตัวเผยถ่ายคลิปเล่นๆด้วยตัวเองเพื่อระบายความเครียดส่วนตัว อยู่โรงเรียนถูกกดดันมากเกินไปและเครียดกับการเรียน กลับบ้านไปจึงขอปลดปล่อยเปิดกล้องถ่ายคลิปนำมาให้เพื่อนดูกันทั่วห้อง เพื่อนอักษรย่อ ฟ. ก็หวังดีอยากให้เพื่อนดังและอยากให้คนอื่นรู้ท่าแท้จริง เลยนำคลิปตกแต่งลงยูทูปประกอบเพลง”ข้าวเหนียวแมน” หลังจากลงคลิปได้ไม่นาน ยอดวิวก็นับล้าน! แต่เจ้าตัวเผยเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเพื่อคลายความเครียด
  ทิ้งท้ายข่าว:หลังจากคลิปได้ลงยูทูปไปเจ้าตัวบอกมีคนรู้จักเยอะ ไม่แน่!อาจจะมีคลิปต่อไป

  ตอบลบ
 62. จาก: ด.ญ. รุทจิรา เจริญกีรติกากุล ม.2/6 เลขที่ 31
  พาดหัวช่าว: ทึ่ง! ขยะเน่า ส่งกลิ่นโชยไปทั่วห้อง
  วรรคนำ : นักเรียนชั้นม.2/6 ตลึ่งขยะเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องหวั่นนักเรียนห้องชั้นอื่นจะเป็นมะเร็งจมูกเนื่องจากก้องขยะเหม็นเน่าในห้องนั้น
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเผย เกิดเหตุการน่าตลึ่งเมื่อนักเรียนม.2/6 ไม่ทิ้งขยะก้องมหาศาสมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็มเนื่องจากการละเลยของเวรประจำวัน ทำให้เกิดผลเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั้วห้องจึงทำให้เด็กชั้นอื่นเป็นมะเร็งจมูกไปตามๆกัน
  ทิ้งท้ายข่าว: ขอเตือนว่าถ้าจะเข้ามาห้อง ม.2/6 ท่านจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเข้ามาห้องนี้!

  ตอบลบ
 63. ส่งงานเขียนข่าวจาก
  จาก: ด.ช. ชัยภัทร ทองแย้ม ม.2/4 เลขที่4
  พาดหัวข่าว: นักเรียนทุกระดับวอนช่วยปรับปรุงกลิ่นห้องน้ำโดยเร็ว
  วรรคนำ: นักเรียนที่เดินผ่านห้องน้ำและนักเรียนหญิงที่ใช้ห้องน้ำต้องพยายามเหลียกเหลี่ยงหรือเดินอ้อมห้องน้ำเนื่องจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อย่างแรง ณ บริเวณห้องน้ำ
  ส่วนเชื่อม: [ไม่มี]
  เนื้อข่าว: ไม่ว่าจะเป็นใครนักเรียน ผู้ปกครองครอง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านก็ยังกล่าวต่อว่ากลิ่นอันคล้ายอ้วก ไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำชั้น สอง ซึ้งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างแรงมีนักเรียนบางกลุ่มได้กล่าวถามถึงเรื่องกลิ่นนั้น ก็ได้คำตอบกลับมาว่าเป็นกลิ่นของสารเคมีบางอย่างที่ถูกทิ้งมาจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียน
  ทิ้งท้ายข่าว: จะยังไงก็ขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านภารโรง ช่วยทำความสะอาจให้กลิ่นกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ขอขอบคุณล่วงหน้าคับ

  ตอบลบ
 64. จาก:ด.ญ.ศรุดา แจ่มศรีแก้ว ม.2/1 เลขที่ 27
  พาดหัวข่าว:เด็กโดดตึก!!!เหตุเพราะอึดอัดกล้องและกลิ่นส้วม
  วรรคนำ:เด็กนัเรียนรัฐฯชื่อดังพยายามจะโดดตึกสาเหตุมาจากทนกับกล้องวงจรปิดและกลิ่นส้วมบองโรงเรียน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:เด็กนักเรียนคนหนึ่งพยายามจะกระโดดตึกสาเหตุมาจากทนกับกล้องวงจรปิดที่ติดไว้รอบโรงดรียน เสียงบเป็นล้านกับการตั้งกล้องแต่ไร้ปัญญาหาเงินซ่อมห้องน้ำ บวกผู้ปกครองโวยจ่ายเป็นหมื่นได้กลับมาแค่กล้องวงจรปิดและกลิ่นส้วม อ.ไร้หัวคิดติดกล้องเป็นร้อยตัวจนงบไม้่พอ เด็กทนไม่ไหวจึงพยายามโดดตึกหนีปัญหายังดีว่าเพื่อนห้ามไว้ทัน
  ท้ิ้งท้ายข่าว:ทางเบื้องจึงได้ตักเตือนลงมายังโรงเรียนแห่งนี้

  ตอบลบ
 65. จาก: ด.ช. ชัย สกุลโชคชัย ม.2/1 เลขที่ 2
  พาดหัวข่าว: ตะลึง! ลูกเสือไทยขโมยของหลวง
  วรรคนำ: ลูกเสือรร.ชื่อดังไปทัศนศึกษาแต่กลับขโมยของหลวง!
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: ลูกเสือรร.มัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนฯ เผย "เพื่อนคุยเล่น แต่ผมทำจริง" ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อนๆของลูกเสือคนนี้ คิดว่าลูกเสือคนนี้อยากซื้อของฝากกลับบ้านแต่ผบ.ไม่ให้ จึงขโมยมาเลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ ตรงจุดรับฝากของ เมื่อถึงรร.เพื่อนๆจึงไปบอกอาจารย์ แต่พออาจารย์ไปทวงของเจ้าตัวกลับ ทำหายไปครึ่งนึงอย่างหน้าตาเฉย อ.ไพศาล บริบูรณ์นางกูร ผบ.การฝึกลูกเสือครั้งนี้ กล่าว "นร.ไปที่ไรได้แต่ชื่อเสีย"พร้อมทั้ง วอนให้ลูกเสือรีบคืนของด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กุญแจที่หายไปครึ่งนึง แต่เจ้าตัวกลับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เอามาเป็นเวลาอีก3วัน จนอ.ไพศาล บริบูรณ์นางกูร ประกาศ "ไม่คืนมีเรื่อง" ลูกเสือคนนั้นจึงยอมคืน ณ ตอนนี้เราได้ทราบว่าส่วนที่หายไปเกิดจากการโยนออกไปจากรถเมล์บนสะพานปิ่นเกล้าความหวังว่าจะเจอ=0 อย่างไรก็ตามทาง พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ ก็วอนขอให้รีบคืนเพื่อจะได้ใช้กันต่อไป
  ทิ้งท้าย: คนสมัยนี้ไม่ว่าเป็นคนอย่างไรก็ รู้หน้าไม่รู้ใจ

  ตอบลบ
 66. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.จิณห์จุฑา พานิช ม.2/1 เลขที่ 12
  พาดหัวข่าว: คังจุนเผยความสัมพันธ์สาวนอกวงการ แฟนคลับเผยอาจเป็นเพราะพิษยาเสน่
  วรรคนำ: คังจุนนักร้องวงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง เผยความสัมพันธ์สาวนอกวงการ ชื่อย่อ "ย" ปัดเกาเหลาแย่งสาวบอยแบนด์รุ่นพี่มินฮยอก
  ส่วนเชื่อม: -
  เนื้อข่าว: คังจุน หนุ่มเคป๊อปจากเกาหลี เผย ความสัมพันธ์ กับสาวนอกวงการ ชื่อย่อ "ย" พร้อมกับอธิบายความสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนได้รับรู้ถึงความรักของทั้งคู่ พร้อมทั้งยืนยันว่าข่าวเกาเหลากับเคป๊อปหนุ่มรุ่นพี่ มินฮยอก ว่าไม่มีมูลความจริง ย้ำชัดว่า เป็นพี่น้องกัน หากต้องการแฟนสาวของตน ตนก็จะยกให้ ถือซะว่าเสียสละให้พี่ที่ตนสนิท เมื่อไม่นานมานี้ ยังมีข่าวออกมาอีกว่า ไม่ได้มีเพียง 2 หนุ่มเคป๊อป ที่มีใจให้กับ สาวน้อยชื่อย่อ "ย" นี้เท่านั้น แต่ เคป๊อปหนุ่มหล่อจากวง infinite นามว่า มยองซู เองก็มีใจให้เธอเช่นกัน หลังจากที่เราได้สัมภาษสาวน้องคนนี้ เธอจึงเปิดใจกับเราว่า เธอได้จัดลำดับชายหนุ่มทั้งหมดของเธอแล้ว ซึ่งตัวเธอเองหนักใจเป็นอย่างมาก เมื่อพบว่าชายหนุ่มทั้งหมดที่หลงรักเทอมีจำนวนร่วมครึ่งร้อยคน
  ทิ้งท้าย: คุนไสยเป็นสิ่งไม่ดี ไม่หวังผู้อ่านนำไปนำไปเป็นแบบอย่าง

  ตอบลบ
 67. จาก: ด.ญ.กุลชา พรสุขศิริ ห้อง 2/4 เลขที่ 15
  พาดหัวข่าว: เด็กไทย! หนีออกจากบ้านด้วยเรื่องปัญญาอ่อน
  วรรคนำ: เด็กหญิง ฒ หายตัวไปอย่างลึกลับ เมื่อสองวันที่แล้ว หลังจากรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นสามีภรรยากัน
  ส้วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อข่าว: ถึงกับช๊อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อสองวันที่แล้วเด็กหญิง ฒ ได้หายตัวไป พ่อแม่คาดการณ์ว่าเป็นเพราะพึ่งรู้ว่าพ่อแม่เป็นผัวเมียกัน ทำให้เด็กหญิงเกิดน้อยใจและมีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับ

  ตอบลบ
 68. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ญาณานนท์ บุญเพ็ญ (Pena)ม.2/5 เลขที่ 24
  พาดหัวข่าว : รร.นายโรง อาหารเป็นพิษทั้งโรงเรียน
  วรรคนำ : นักเรียนโรงเรียนนายโรงเกิดอาหารเป็นพิษทั้งโรงเรียนทราบว่าน้ำดื่มไม่สะอาด
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ( หลังเซนทรัลปิ่นเกล้า ) เกิดอาหารเป็นพิษอย่างหนัก ทำให้ห้องน้ำของโรงเรียนไม่พอที่จะรับจำนวนที่นักเรียนท้องเสียพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทราบว่าน้ำดื่มโรงงานแห่งหนึ่งไม่สะอาดทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนไม่พอใจ โรงเรียนต้องส่งนักเรียนที่อาหารเป็นพิษอย่างหนักไปโรงพยาบาลด่วน! กระทรวงสาธารณสุขส่งคนมาตรวจน้ำพบว่าน้ำไม่สะอาดจริงมีสารเคมีตกค้าง ทำให้นักเรียนท้องเสีย ทิ้งท้ายข่าว : ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนายโรงไม่พอให้โรงงานน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ฟ้องปิดโรงงาน

  ตอบลบ
 69. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก : ด.ญ.ดุจหทัย นัยนภาเลิศ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 17
  พาดหัวข่าว : คณะครูสุดขยันติว Las ม.2 ทุกวันจันทร์ อังคาร
  วรรคนำ : ผลงาน Las เพื่อนายโรงระดมครูทุกวิชา ติวเด็กทุกเย็นจันทร์ อังคาร
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : จากการที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Las : Local Assessment System)ของนักเรียนชั้น ม.2 ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2556 ทำให้โรงเรียนของพวกเราต้องมีการติวเข้มทุกเย็นวันจันทร์ อังคาร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ซึ่งผลสอบจะบ่งบอกคุณภาพในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
  ทิ้งท้าย : ท้ายที่สุด Las จะเป็นหน้าเป็นตาให้นายโรงด้วยระดับคะแนนที่เท่าไร

  ตอบลบ
 70. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก: ด.ช.อัมพุช ทัศน์เจริญพร ม.2/6 เลขที่ 20
  พาดหัวข่าว: พบเด็กโรงเรียนชื่อดังนอนเมาใต้สพานลอย
  วรรคนำ: มีคนพบเห็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง นอนเมาไม่ได้สติอยู่ใต้สพานลอย"เซ็นทรัล ลาดพร้าว"
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: เด็กนักเรียนได้เผยว่าไปดื่มเหล้ากับรุ่นพี่ที่โรงเรียน แต่เมาเกินไปจึงทำให้พวกรุ่นพี่ที่มาด้วยกัดทิ้งไว้ข้างถนนแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเดินต่อไปได้และแทบจะไม่เหลือสติเพียงพอที่จะใช้โทรศัพท์จึงตัดสินใจไปนอนที่ใต้สะพานลอยเพื่อให้ได้สติก่อนที่จะกลับบ้านแต่กลับกลายเป็นข่าวใหญ่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
  ทิ้งท้าย: การตัดสินใจไปนอนที่ใต้สพานลอยในกรณีดังกล่าวถือว่าคิดได้ดีแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปดื่มเหล้าจนเมาไม่ได้สติขนาดที่ไม่สามารถโทรศัพท์ไม่ได้และอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้

  ตอบลบ
 71. จาก ด.ช.ภควัฒน์ สหะรัตน์ ม.2/1 เลขที่ 9
  พาดหัวข่าว : เ้สี่ยเส็งเอาจริงขโมยบาร์บีก้อนทุกสาขา
  วรรคนำ : เสี่ยเส็งไม่อยากให้เด็กมีความสุขตอนกินบาร์บีคิว พลาซ่า เสี่ยเส็งจึงขโมยบาร์บีก้อนทุกสาขา เพื่อต่อรอง
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เมื่อประมาณตอนน้ำท่วมที่ผ่านมา ได้สังเกตเห็นว่าบาร์บีก้อนที่อยู่ข้างหน้าร้านหายไป สาเหตุมาจากทีชชายคนหนึ่งชื่อว่า เวื่อเส็ง ได้ขโมยบาร์บีก้อนไป เพราะว่าไม่อยากให้เด็กมีความสุข เสี่ยเส็งเห็นแล้วรู้ัสึกหมั่นใส้ เสี่ยเส็งได้ออกอากาศทางทีวีแบละได้บอกผู้คนว่า '' ห้ามให้เด็กเข้าบาร์บีคิว พลาซ่าเป็นอันขาด '' จนป่านนี้ก็ไม่สามารถจับตัวได้
  ทิ้งท้ายข่าว : ถ้าเจอตัวเสี่ยเส๋็งให้แจ้งได้ทุกสน.นะครับ

  ตอบลบ
 72. จาก ด.ช.ปรมัตถ์ วิไลสุขศรี ม.2/1 เลขที่ 9
  พากหัวข่าว : ลุกประธานบริษัทชื่อดังเล่นเกมออนไลน์ ข้ามวันข้ามคืน ไม่ยอมกินข้าวดับคาคอม
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ลูกชายคนเดียวของประธานบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเล่นเกมออนไลน์ goldensoft ข้ามวันข้ามคืน ไม่ยอมกินข้าว ไม่สนใจพ่อแม่ ดับคาคอม หลังจากเล่นมาสามวันสามคืน ตำรวจสันนิฐานเล่นเกมออนไลน์จนช็อคคาคอม
  ทิ้งท้าย : แพทย์เตือนพ่อแม่ทุกคนควรให้เด็กเล่นเกม 1-2 ชม.

  ตอบลบ
 73. บางห้องหมดเวลา48 ช.ม.แล้ว แต่ยังมีหลายคนยังไม่ส่งงานนะครับ ห้องไหนที่ยังไม่หมดเวลา ส่งด่วนเลยครับครูรอตรวจอยู่ และบางคนที่ก๊อปปี้ข่าวมาจากที่อื่น อย่าคิดว่าครูไม่รู้นะครับ

  ตอบลบ
 74. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก. ด.ช. ณพรรธ์ ถาวรวิสิทธิ์ ม.2/1 เลขที่ 4
  พาดหัวข่าว : คณะประธานน.ร.เผยนโยบายประธาน.ร.ซ้ำซากอ้างแล้วไม่แก้ไข
  วรรคนำ : กรรมการน.ร.อ้างนโยบายห้องน้ำในร.ร.จะดับกลิ่นแล้วซ่อมแซม น้องม.1 เฮลั่น!!!!!! ศิษย์เก่าเผยมีนโยบายกว่า 10 ปี ไม่เคยแก้ไข
  เนื้อเรื่อง : เลือกตั้งประธานน.ร. แต่ละพรรคเสนอนโยบายเอาใจรุ่นน้องว่าด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตเอาใจเด็กเทคโนโลยีทุกพรรคพูดเลือกห้องน้ำอ้างอัพเกรดซ่อมแซมและความสะอาด น้องเล็กม.1 ดีใจเฮลั่น พี่ๆเผยนโยบายน่าเบื่อซ้ำซากไม่ลงมือ ทำเบื่อหน่ายทั้งระดับ ผู้ปกครองจ่าย 35000 บาท อยู่ไหนหมด? ห้องน้ำสภาพเดิมกว่า 10 ปี ทำได้แค่ดับกลิ่น ไร้ประโยชน์ฺ
  ทิ้งท่ายข่าว : นโยบายซ้ำซากพูดแล้วไม่เคยคิดจะัทำ น.ร.เรียกร้องซ่อมแซม

  ตอบลบ
 75. จาก ด.ญ.จิศิรินทร์ พุ่มศิริ ม.2/1 เลขที่ 13 พาดหัวข่าว :ตัวแทนนักเรียนไทยดับอนาถกลางป่าใหญ่ วรรคนำ : พบนักเรียนไทยตัวแทนแข่งเลขสภาพอนาถกลางอุทยาน เชื่อม : กล่องดำของเครื่องบินบอกเหตุการ์ทุกอย่าง เนื้อข่าว : หน่วยอุทยาสรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพบศพนักเรียนไทย 20 คน เสียชีวิตบนลานเฮลิคอปเตอร์ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังสืบพบกล่องดำของเครื่องบินที่นักเรียนได้เดินทางไป กล่องดำเผย เครื่องบินตกเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนของเมืองไทย ทิ้งท้าย : ประเทศไทยเสียหายนับ 20 ล้านบาท !

  ตอบลบ
 76. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:ด.ช.อี้หัว หาน ม.2/2 เลขที่ 9
  พาดหัวข่าว:ครูต่างชาติตัวย่อDมีสิทธิ์ออก
  วรรคนำ:ครูต่างชาติDมีปัญหาวีซ่ายังไม่ได้ต่ออายุใกล้ออกเต็มที
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื่อข่าว:ครูชาวต่างชาติตัวย่อDใกล้ออกเต็มทีเนื่องจากยังไม่ได้ต่ออายุวีซ่าเพราะผอ.โรงเรียนดังฝั่งธนบุรียังไม่ออกจดหมายไปยังศธ.ทำให้ครูDเกือบน้ำตาร่วงเนื่องจากยังไม่อยากออกจากโรงเรียนนี้
  ทิ้งท้ายข่าว:เราเชื่อว่าครูDยังไม่อยากออกเราจึงต้องช่วยกันให้กำลังใจนะครับ

  ตอบลบ
 77. จาก ด.ญ. อี้โหลว ลี ม.2/1 เลขที่ 28 พาดหัวข่าว : ดาราสาวสวีทหนุ่มนักกีฬาหายตัวกลางงาน วรรคนำ : ดาราสาวชื่อย่อ จ. ควงหนุ่มนักกีฬาแฮนบอลทีมชาติชื่อย่อว. ดินเนอร์หรูบนเรือยอร์ชชาวประมงเผยเรือเกือบล่ม!! ส่วนเชื่อม : ปาปารัซซี่ปรี่เข้าสัมภาษณ์ผู้จัดการส่วนตัวและชาวประมง เนื้อข่าว : ผู้จัดการแถลงดาราสาวหายไปจากงาน อีเวนต์อวอร์ด ก่อนหน้านั้นมีปากเสียงกับแฟนหนุ่มนักกีฬาและมาพบดาราสาวมัดหนุ่มนักกีฬาแบกขึ้นเรือยอร์ชเทียบท่าอ่าวไทย เพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์ ชาวประมงเล่าว่าเห็นเรือยอร์ชเกือบล่ม จึงแล่นเข้าไปดู เห็นดาราสาวกำลังข่มขืนนักกีฬาหนุ่มอย่างเมามันส์ ทิ้งท้ายข่าว : นักกีฬาหนุ่มรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงฟ้องศาลข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ติดต่ามข่าวฉบับต่อไป..

  ตอบลบ
 78. ส่งงานการเขียนข่าว
  ด.ญ.พชรพร จันทรมณี 2/1 เลขที่20
  พาดหัวข่าว: เด็กนายโรงบ่น อาจารย์ชื่อย่อ ส. ตัดคะแนนพร่ำเพื่อ
  วรรคนำ: นักเรียนบ่นอาจารย์ตัดคะแนนไม่มีเหตุผล จึงพากันขับไล่ครูให้ออกไป
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อข่าว: นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเผยการที่อ.ชื่อย่อส.ตัดคะแนนเด็กพร่ำเพื่อ เป็นการไม่ให้สิทธิในการอธิบายเหตุผลของเด็ก นักเรียนคิดว่าการตัดคะแนนนี้เป็นการตัดคะแนนที่ไม่เหมาะสม "ต้องเอาใจเขามาใจเรา ถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้ก็คงหัวเสียเหมือนกัน" นักเรียนคนหนึ่งกล่าว จึงมีการยื่นเรื่องผู้อำนวยการโรงเรียนให้พิจารณาอาจารย์ท่านนีด้วย
  ทิ้งท้ายข่าว: ตอนนี้ผู้อำนวยการได้เรียกอาจารย์ท่านนี้ไปคุยเป็นการส่วนตัวแล้ว ติดตามบทสรุปได้ในฉบับต่อไป

  ตอบลบ
 79. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:เด็กหญิง เขมมินทรา เริ่มฤดี เลขที่11 ชั้น2/3
  พาดหัวข่าว:อนาจจิต กินเฉาก๋วยติดคอตาย
  วรรคนำ:หญิงสาวผู้หนึ่ง รับประทานน้ำแข็งใส เกิดสำลักเฉาก๋วยติดคอตาย
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อความ:เหตุเกิดที่โรงอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อนสนิทให้ปากคำว่า เพื่อนของตนเองไม่อยากจะรับประทานอาหารกลางวันเพราะกลัวอ้วน เลยไปซื้อขนมหวานมาทานแทน (ไม่อ้วนตรงไหน) เธอซื้อน้ำแข็งใส ที่มีเครื่องเฉาก๋วยผสมอยู่ในนั้น ระหว่างทางได้หยอกลอเล่นกันมา เธอจึงสำลักเฉาก๋วยแล้วก็ขาดอากาศหายใจตาย

  ตอบลบ
 80. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.วราทัต ลอเสรีวานิช ชั้นม. 2/1 เลขที่10
  พาดหัวข่าว เหล่านักวิชาการต่างชี้ ตัดเกรียนไร้สาระ
  วรรคนำ เหล่านักวิชาการแห่งมหาลัยฯชื่อดังต่างชี้การตัดผมทรงนักเรียนทำไปโดยไร้เหตุผล จึงสมควรแก่การยกเลิก
  ตัวเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆได้ร่วมกันแถลงกับนักข่าวว่า การที่บังคับนักเรียนตัดผมทรงนักเรียนนั้น เป็นการเป็นกระทำที่ไร้เหตุผลและไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เหล่านักวิชาการชี้ว่า ประเทศไทยได้รับ“ระเบียบการตัดผม”มาจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากช่วงนั้นเกิดเหาระบาดมาก ประชาชนจึงนิยมตัดผมสั้น แต่ในยุคปัจจุบันปัญหาเรื่องเหาได้หมดไปแล้ว การกระทำเช่นนี้จึงไร้เหตุผลอย่างยิ่ง คนไทยสามารถดูประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างก็ได้ แม้ว่าญี่ปุ่นเองเป็นต้นกำเนิดของ”ระเบียบการตัดผม” แต่ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นก็ไม่มีการบังคับตัดผมสั้นแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น คนญี่ปุ่นยังมีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา และมีการรักษาสิทธิของผู้อื่นยิ่งกว่าคนไทยจำนวนมากอีกด้วย
  ทิ้งท้ายข่าว เหล่านักวิชาการต่างหวังว่าการแถลงครั้งนี้จะทำให้คนไทยจำนวนมาก”ตาสว่าง”
  สาเหตุที่ส่งช้าเนื่องจากได้พยายามส่งหลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถส่งได้

  ตอบลบ
 81. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก: ด.ช.กรฤต ลิ้มผ่องใส ม.2/3 เลขที่ 2
  พาดหัวข่าว: สลด! เด็กโรงเรียนชื่อดังกระโดดตึกตาย
  วรรคนำ: เด็กหญิงจากโรงเรียนชื่อดังย่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กระโดดตึกตาย เหตุเพราะผิดหวังจากความรัก
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: เมื่อบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เด็กหญิงอักษรย่อ ด.เด็ก ของโรงเรียนชื่อดังย่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้าได้กระโดดตึกเรียนฆ่าตัวตายจากระเบียงตึกชั้น 3 สอบถามจากเพื่อนของเจ้าตัว พบว่าเจ้าตัวนั้นเครียดและเสียใจอย่างหนัก เนื่องจากจับได้ว่าเด็กชายอักษรย่อ ท.ทหาร ซึ่งเป็นแฟนที่คบกันมาได้เกือบ 3 เดือนของเจ้าตัวนั้น ได้นอกใจตน และหันไปหารักคนใหม่ คือเด็กชายอักษรย่อ ก.ไก่ ซึ่งเป็นเพื่อนชายที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน เด็กหญิงอักษรย่อ ด.เด็ก เกิดอาการเครียด และเสียใจอย่างหนัก จึงหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงมาจากระเบียงตึกชั้น 3 ที่ตนเองเรียนอยู่
  ทิ้งท้ายข่าว: ครูอาจารย์และเพื่อนๆของเด็กหญิงอักษรย่อ ด.เด็ก อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปว่า ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย

  ตอบลบ
 82. ส่งงานการเขียนข่าว

  จาก เด็กหญิงวัชธินันท์ รักษ์ศรีทอง ชั้น ม.2/1 เลขที่ 26

  พาดหัวข่าว จีนส์นี่ JN โดนแฉภาพก่อนศัลยกรรม แฟนคลับรับไม่ได้รุมประณามกันยกใหญ่

  วรรคนำ จีนส์นี่ JN โดนแฉภาพก่อนศัลยกรรม แฟนคลับรับไม่ได้เพราะ JN ศัลยกรรมทั้งตัว

  เลยพากันรุมประณาม

  ส่วนเชื่อม (ไม่มี)

  เนื้อข่าว จีนส์นี่ JN นักร้องสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังเสียงและความสวย โดนแฉภาพก่อนศัลยกรรม

  ได้ความว่าศัลยกรรมมาทั้งตัว แฟนคลับพากันรับไม่ได้เลยรุมประณามกันยกใหญ่ จนในที่สุด

  JN ทนไม่ไหวออกมาเผยว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริง และปัจจุบันนี้ JN ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

  เจ้าของค่ายตามหากันวุ่นวาย จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป

  ทิ้งท้ายข่าว JN จะกลับมาหรือจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อไปในวันพรุ่งนี้

  ปล.ส่งช้าเพราะว่าไม่สามารถส่งได้ ลองส่งหลายรอบแล้วไม่ขึ้นค่ะ ^___^

  ตอบลบ
 83. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิง ภัทรจรร พุ่มกุมาร ชั้น ม.2/1 เลขที่ 22
  พาดหัวข่าว เด็กเกาหลีมาไทยเผยห้องเรียนสกปรก ห้องน้ำเหม็น
  วรรคนำ โรงเรียนที่เคยคิดว่าน่าเรียนคงไม่ใช่อย่างที่คิด
  ส่วนเชื่อม (ไม่มี)
  เนื้อข่าว เด็กเกาหลีมาไทยเพื่อจะมาเรียนที่โรงเรียนเเห่งหนึ่งได้เผยว่าห้องเรียนสกปรกไม่น่าเรียน ห้องน้ำเหม็นไม่น่าอยู่ อาจเกิดจากนักเรียนไม่ยอมทำเวร และแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำไม่เรียบร้อยทำให้ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนั้นอ้างว่า ที่ห้องเรียนสกปรกเพราะมันเป็นเทรนด์ ส่วนห้องน้ำเหม็นเกิดจากน้ำยาปรับอากาศ พร้อมทั้งประกาศว่าใครพูดถึงเรื่องนี้อีกจะไล่ออก และตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ทันที
  ทิ้งท้ายข่าว ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้จะประกาศห้ามใครพูดถึงเรื่องนี้ แต่ก็ยังมีข่าวแพร่งพรายอยู่ ผู้อำนวยการจึงตัดสินใจไล่นักเรียนออกหลายคน เบื้องบนรู้จึงปลดผู้อำนวยการออกจากตำแหน่ง

  ตอบลบ
 84. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.พรชนก โพธิ์ศรี เลขที่ 20 ม.2/3
  พาดหัวข่าว: นร.อึ้ง ! ครูสอนเลขสาวเบลอ
  วรรคนำ:นักเรียนอึ้งครูสอนเลขสาวเฉลยแบบฝึกหัดผิดหลายครั้งติดต่อกันครั้งแรก
  ส่วนเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว ในขณะที่กำลังเฉลยแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์อยู่นั้นครูสอนเลขสาวได้เฉลยแบบฝึกหัดผิดซ้ำกันหลายๆรอบ จนนักเรียนต่างพากันตกใจเนื่องจากเป็นครั้งแรก สาเหตุคาดว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมของห้องเนื่องจากไฟดับ อาจมีผลต่อการสอนของครูได้จึงควรให้ทางโรงเรียนซ่อมแซมเพื่อครูผู้สอนและนักเรียนเอง
  ทิ้งท้ายข่าว: จากเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนจึงคิดว่าสภาพแวดล้อมนอกจากมีผลต่อการเรียนของเด็กนักเรียนแล้วอาจมีผลต่อการสอนของครูด้วย

  ตอบลบ
 85. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. พิชชา เนียมแสง ม.2/3 เลขที่ 23
  พาดหัวข่าว: ช๊อค! ดาราสาวชื่อดังบาดเจ็บสาหัส อมยิ้มเป็นเหตุ
  วรรคนำ: ดาราสาวชื่อดังตกบันได บาดเจ็บสาหัส สาเหตุเกิดจากอมยิ้มอันเล็กๆในมือของเด็กสามขวบ
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: ผู้สืบข่าวประจำสำนักพิมพ์รายงานว่า บ่ายวันที่ 25 มกราคม 2556 เกิดเหตุการณที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบริเวณศูนย์การค้าย่านปิ่นเกล้า ดาราสาวชื่อดังตกบันไดเลื่อนลงมาบาดเจ็บสาหัส กระดูกขาขวาร้าว ข้อมือหัก หัวแตก ผู้พบเห็นเหตุการณ์จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระแวกนั้นโดยด่วน หลังจากพักฟื้นอาการดีมากขึ้นแล้ว เจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่า ระหว่างทางเดินลงบรรไดเลื่อนนั้น เธอได้เหลือบไปเห็นเด็ก 3 ขวบซึ่งกำลังกินอมยิ้มยี่ห้อดัง จูปาจุ๊บ อย่างเอร็ดอร่อย ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ชอบกินอมยิ้มยี่ห้อนี้อยู่แล้วทำให้เธอจ้องอมยิ้มอันเล๊กๆในมือของเด็กน้อยตาเป็นประกาย แต่ทว่า ระหว่างนั้นเธอกำลังก้าวขาเหยียบขั้นบันไดเลื่อนอยู่พอดี ทำให้เสียหลักเเละตกลงมาสภาพอย่างที่เห็น
  ทิ้งท้ายข่าว: งานนี้ ยามหน้าศูนย์การค้า ออกโรงเตือนลูกค้าไว้เปนอุทาหรณ์ว่าควรระงับตัณหาของท่านไว้ เพราะมันอาจทำให้ท่านตายได้โดยไม่รู้ตัว

  ตอบลบ
 86. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ เลขที่27 ชั้นม.2/3
  พาดหัวข่าว:สาหัสหนักโดนไล่ตีกระเพาะแตก!
  วรรคนำ: ครูนรกไล่ถีบประตูห้องน้ำตีเด็กมัธยมต้นสาหัส
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นออกมากล่าวหลังลูกตนกระเพาะแตกสาหัส เกือบตาย ตัวนักเรียนเคยอัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ชอบครูอย่างมาก จึงแอบหลบไปอยู่ในห้องน้ำตลอดคาบ อาจารย์สุดโหดโมโหจัดหยิบไม้หน้าสามไล่ถีบประตูห้องน้ำตีและกระทืบเด็กจนกระเพาะแตก ขึ้นศาลครูเพียงแต่บอกว่าตนหน้ามืดทำไปเพราะขาดสติ
  ทิ้งท้ายข่าว:ไม่มี

  ตอบลบ
 87. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงภัทรกรรณ พุ่มกุมาร ชั้น ม.2/2 เลขที่ 17
  พาดหัวข่าว: นักเรียนชั้นม.2/2 นั่งสมาธิกรรมฐาน
  วรรคนำ: นักเรียนชั้นม.2/2 อาสานั่งสมาธิกรรมฐาน
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สองทับสอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เผยว่าการนั่งสมาธิกรรมฐานเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีจิตใจสงบ ไม่วอกแวก ทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น มีจิตใจเบิกบาน สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างใจเย็น สามารถทำงานได้มากขึ้นและได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญนั้นยังทำให้เราสามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้น ได้คะแนนสูงขึ้นเพราะมีจิตใจสงบ
  ทิ้งท้ายข่าว: อยากให้นักเรียนคนอื่นๆ นั่งสามธิกรรมฐานเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเรา

  ตอบลบ
 88. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงสิริยากร วงษ์ขวัญ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 35
  พาดหัวข่าว : สลด!เด็กชั้นม.2/6เรียนมากเส้นเลือดในสมองแตกดับอนาถกลางห้อง
  วรรคนำ : สลด!เด็กชั้นม.2/6เรียนมากเส้นเลือดในสมองแตกดับอนาถกลางห้อง
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เด็กหญิงเสือ(นามสมมติ)เครียดจากการสอนของครูจิรภัทร(นามสมมติ)เผยว่าการที่ครูจิรภัทรนั้นนัดสอบไวเกินกำหนดจึงทำให้เด็กหญิงเสือนั้นเตรียมตัวไม่ทันจึงเกิดความเครียดในการสอบครั้งนี้ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกกลางห้องเป็นที่น่าสลดหดหู่จิตใจเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6ยิ่งนัก ครูเผยภายหลังนัดสอบผิดวันหลังจากที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จ

  ตอบลบ
 89. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ดช ธีรเมธ รัตนมหาวิชัย ม2/3 เลขที่ 7
  พาดหัวข่าว: ช็อคนักเรียนถอนขนประชดชีวิตสาเหตุเพราะมีขนหน้าเเข้งเยอะ
  วรรคนำ:นักเรียนนามสมมุติ C รับไม่ได้เพราะมีขนหน้าเเข้งเยอะเกินไปเลยถอนขนหน้าเเข้งดับกลางห้องเรียน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:หลังจากการเรียนจบของด.ญ C เธอได้ไปฉลองด้วยการเต้นภายในห้องเรียนของเธอซึ่งเธอได้เลือกเต้นเพลงของ girl group ชื่อดังอย่าง girl generation คือเพลง i got a boy ซึ่งเพลงนี้ได้มีท่าเต้นที่เน้นตรงส่วนขามากพอเธอเต้นไปได้สักพักเพื่อนของเธอสักเกตุว่าเธอมีขนหน้าเเข้งที่เยอะมากเพื่อนเธอจึงล้อเธอว่ายัยขนเยอะเธอโมโหมากจนไปขว้าที่ถอนขนมาถอนขนของเธอจนทำให้เลือดออดจนดับภายในที่สุดเพื่อนของเธอรู้สึกผิดเเละจะให้การรับปากคำในวันอาทิตย์นี้
  ทิ้งท้ายข่าว:ไม่มี

  ตอบลบ
 90. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงอิสริยา กิจรัตนะกุล ชั้นม.2/4 เลขที่ 28
  พาดหัวข่าว:นักเรียนชายคลั่ง เปิดคอนเสิร์ตกลางสนาม
  วรรคนำ:นักเรียนชายชั้นม.2/4 เกิดอาการคุ้มคลั่ง แหกปากร้องเพลงกลางสนามกีฬาของโรงเรียน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 13:30นักเรียนชายของชั้นม.2/4 ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งร้องเพลงอย่างเสียงดังในห้องเรียน จึงทำให้ครูที่ปรึกษาลงโทษโดยการให้ลงไปร้องเพลงกลางสนามกีฬา และให้นักเรียนชายคนนึงยกโต๊ะเรียนไปที่สนามกีฬาเพื่อจำลองให้เป็นกลองด้วย และคาดว่านักเรียนชายทั้งสามคนนั้นยังมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่ ทำให้ร้องเพลงอย่างเมามันส์และทุบโต๊ะอย่างบ้าคลั่ง เมื่อเกิดเหตุการ์ณเช่นนี้ ทำให้เพื่อนร่วมชั้นของนักเรียนชายทั้งสามคนได้ยืนมุงดูอยู่หน้าห้องพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้
  ทิ้งท้ายข่าว: ตอนนี้นักเรียนชายทั้งสามคนเรียนได้ตามปกติและสงบสติอารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ตอบลบ
 91. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กชาย พงศกร สกุลพฤกษ์ ม.2/3
  พาดหัวข่าว สุดตะลึงเด็กนักเรียนชัั้นม.2 เป็นลมคาห้องน้ำ
  วรรคนำ นักเรียนม.2 ทนกลิ่นสุดสยองของห้องน้ำไม่ไหว เป็นลมขณะอุจจาระอยู่ในห้องน้ำ
  ส่วนเชื่อม ไม่มี
  เนื้อข่าว เหตุการณ์เกิดเมื่อตอนกลางวัน ขณะที่นักเรียนชายคนหนึ่ง ได้เข้าห้องน้ำเนื่องจากปวดท้องอย่างรุนแรกเนื่อกจากกินส้มตำ แต่เมื่อเข้าไปทำการอุจจาระได้สักพักปรากฎว่าเด็กชายคนนี้ได้กลิ่นบางอย่าง เมื่อเวลาผ่านไปเขาทนกลิ่นไม่ไหวจนเป็นลม ต่อมาเมื่อเข้าคาบเรียนเพื่อนสงสัยว่าเขาหายไปไหน สุดท้ายแม่บ้านเป็นคนพบ โรงเรียนเผย เป็นแค่กลิ่นสารเคมีในห้องเคมีใกล้ห้องน้ำ
  ทิ้งท้ายข่าว อยากวอนขอให้โรงเรียนแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น

  ตอบลบ
 92. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงธนัญญา ทับทิมเทศ ชั้นม.2/3 เลขที่ 16
  พาดหัวข่าว : นักเรียนสุดจะทน! ห้องน้ำชั้น2 ฝั่งม.2 เหม็นราวกับกลิ่นอ้วก!
  วรรคนำ : นักเรียนแทบจะอ้วกกันทุกคน หลังจากเดินผ่านห้องน้ำแล้วได้กลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : เนื่องจากห้องน้ำชั้น2 ทางฝั่งม.2 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อยู่ๆก็มีกลิ่นแปลกประหลาดโชยออกมจากห้องน้ำ ทำให้เวลาเดินผ่านจึงมีอาการอยากจะอาเจียน โดยเฉพาะห้องม.2/3 ที่กลิ่นนั้นโชยเข้ามาถึงในห้องแรงมาก จนบางวันแทบไม่อยากจะเข้าห้องเรียน ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งไปใน FACEBOOK ของโรงเรียนแล้ว จึงได้ทราบสาเหตุว่าอาจจะเป็นกลิ่นของสารเคมีจากห้องเคมี อาจารย์กำลังดำเนินการทำความสะอาดอยู่ เพราะไม่ได้มีเพียงแค่น้องม.2ที่ได้กลิ่น พี่ม.6 หลายๆห้องที่ติดกับห้องน้ำเหมือนม.2/3 ก็ได้กลิ่นเช่นกัน
  ทิ้งท้ายข่าว : ทั้งนี้ก็อยากให้อาจราย์รีบดำเนินการแก้ไข เพราะมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนที่เรียนอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำชั้น2 ฝั่งม.2

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่งแทนเพื่อนค่ะ...เนื่องจากเพื่อนลงหลายรอบแล้ว ลงไม่ได้สักที เลยทําให้การส่งล่าช้า ขอโทษด้วยละกันน่ะค่ะ --- ^^

   ลบ
 93. ส่งการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.นวพร กุลสันติธำรงค์ เลขที่15 ม.2/2
  พาดหัวข่าว : ห้องน้ำสุดเหม็นเริ่มเห็นทางแก้?
  วรรคนำ: นักเรียนมัธยมวัดนายโรงคาดหวังประธานนักเรียนคนใหม่จะร่วมมือกับคณาจารในการแก้ไขปัญหาสุดท้าทายที่ยังแก้ไขไม่สำเร็จ
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อความ: นักเรียนมัธยมวัดนายโรงต้องตกใจสุดขีดเมื่อก้าวขึ้นบันไดด้านประตูใหม่ แล้วต้องผงะกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ประทะเข้ากับจมูก โดยไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นกลิ่นอะไรมาจากไหน โดยเป็นที่รู้กันดีว่ามาจากห้องน้ำนี้เอง บรรดานักเรียนก็ต่างพากันสงสัยว่า ท่านผู้บริหารคณาจารและผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบไม่เคยเดินผ่านห้องน้ำแห่งนี้หรืออย่างไร ถึงได้ปล่อยให้ส่งกลิ่นเหม็นนานเป็นอาทิตย์ขนาดนี้ ที่ผ่านมาสภาพและกลิ่นก็แย่อยู่แล้ว เมื่อบวกกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ประสบอยู่ขณะนี้ ยิ่งทำให้แย่ลงกว่าเดิม โรงเรียนจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนในไม่ช้านี้ จึงขอวิงวอนต่อว่าที่ประธานนักเรียนคนใหม่ ให้ช่วยแก้ปัญหาห้องน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ให้เปลี่ยนเป็นห้องน้ำที่สะอาด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของชาวนายโรงทุกๆคน
  ทิ้งท้ายข่าว: มาดูกันซิว่าปัญหานี้จะหมดไปจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้หรือไม่

  ตอบลบ
 94. ส่งการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงภัณฑิรา จองจารุวงศ์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 26
  พาดหัวข่าว : คึกคักกันใหญ่! วันเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำนร.
  วรรคนำ : วันเลือกตั้งประธานนักเรียนแห่งนร.ของปีนี้มาถึงแล้ว
  ส่วนเชื่อม : -
  เนื้อข่าว : ในที่สุดวันที่รอคอยของเหล่าผู้เข้าร่วมสมัครของพรรคต่างๆก็มาถึง บรรยากาศดูคึกคักและตื่นเต้นกันส่วนใหญ่ บางส่วนก็มีอาการตึงเครียดกันบ้าง นักเรียนชั้นมัธยมต้น - มัธยมปลายพากันมาเลือกตั้งให้เหล่าพรรคต่างๆจนสถานที่ในการเลือกตั้งแออัดรวมไปถึงบริเวณโรงอาหารด้วยเช่นกัน
  ทิ้งท้ายข่าว : พรรคหาเสียงต่างๆรอลุ้นกัน ว่าพรรคไหนจะชนะ

  ตอบลบ
 95. จาก ด.ญ.ศิลป์ศุภาร พรหมพันธกรณ์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 25
  พาดหัวข่าว:ดับอนาถคาห้องน้ำเหม็นโรงเรียน
  วรรคนำ:นักเรียนสลบคาห้องน้ำนักเรียนที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนอ้วกแต่นำส่งโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตก่อน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:นักเรียนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เผยว่าผู้ตายได้สลบอยู่ในห้องน้ำเนื่องจากได้รับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำนักเรียนมัธยมวัดนายโรงแต่หลังจากนั้นได้นำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันได้ถึงมือหมอก็ได้เสียชีวิตลงโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ออกมายอมรับพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะปรับปรุงห้องน้ำอย่างเร็วที่สุด
  ทิ้งท้ายช่าว:ไม่มี

  ตอบลบ
 96. ส่งงานการเขียนข่าว
  ด.ญ.ณัฏฐ์ณิฐา ศรีสว่าง 2/1 17
  พาดหัวข่าว : จัดหนักนักเรียนรัฐอักษรย่อ นร.ประท้วงไล่ ผอ.
  วรรคนำ : เด็กนักเรียนรัฐแห่งหนึ่งอักษรย่อ นร. ประท้วงไล่ ผอ. เผย ผอ.ความคิดบ้านนอกโรงเรียนนับวันยิ่งแย่
  ส่วนเชื่อม : ( ไม่มี )
  เนื้อข่าว : เด็กนักเรียนรัฐแห่งหนึ่งอักษรย่อ นร. จัดหนักประท้วงไล่ ผอ. นักเรียนเผยว่า ผอ.ใช้ความคิดแปลกๆบ้านนอกๆ
  ทำให้โรงเรียนนับวันยิ่งแย่ลง การคิดคะแนนกดเกรด การเรียนการสอน หลักสูตรประหลาดไม่เหมือนรุ่นเก่าๆ
  สมัย ผอ.เก่าดีกว่านี้จึงต้องจัดประท้วงเพื่อรัฐประหารโรงเรียนและ ผอ.
  ทิ้งท้ายข่าว : อ้อนวอนกระทรวงศึกษาเข้ามาช่วยดูแลปัญหา มี ผอ.แบบนี้ครอยู่ต่างจังหวัด และควรเอา ผอ.ดีๆมาคุมโรงเรียน

  ตอบลบ
 97. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ภัทรวดี เสือกะ ชั้น ม2/5 เลขที่ 17.
  พาดหัวข่าว : สลด!เด็กนร.หญิง คลุ้มคลั่งฆ่าตัวตาย พ่อแม่ประท้วง!
  วรรคนำ : การฆ่าตัวตายของนร.ตัวย่อ อ.
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : เนื่องจากเด็กนร.หญิงตัวย่อ อ. โรงเรียนชื่อดังย่านปิ่นเกล้า เกิดอาการคลุ้มคลั่งฆ่าตัวตายโดยนำกล่องข้าวตัวเองมาฟาดหัว สาเหตุคาดการณ์มาจากช่วงพักกลางวันเด็กหญิง อ.โดนเพื่อนๆในห้องเดียวกันแกล้งนำกล่องข้าวที่ตนรักไปซ่อนที่ระเบียงหน้าห้องเรียน เด็กหญิง อ.มารู้ทีหลังว่าโดนเืพื่อนๆแกล้ง จึงน้อยใจประชดชีวิตและเพื่อนๆโดยการนำกล่องข้าวมาฟาดหัวตนเอง พ่อและแม่ของ เด็กหญิง อ. ไม่ยอมจึงมาประท้วงผอ.ให้เด็กนักเรียนทั้งห้องรับผิดชอบ
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 98. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. จิดาภา ลีลาเศรษฐ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 10
  พาดหัวข่าว: เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ดาราดัง ณุตตรา คงดั่น รถควำ่ตกคลองเพราะสุนัข
  วรรคนำ: ณุตตรา คงดั่น ดาราดังเผยรถคว่ำตกคลองเพราะนำสุนัขมาเล่น แล้วจั๊กจี้ จึงคุมสติไม่อยู่
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื่อข่าว: เหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อคืนตอนสี่ทุ่ม ดาราดัง ณุตตรา คงดั่น ควบคุมอาการบ้าจี้ไม่อยู่อยู่จึงขับรถตกคลองบางบัวทอง ระหว่างทางกลับจากกองถ่าย เจ้าตัวเผยนำสุนัขมาเล่น แล้วเกิดอาการบ้าจี้จึงควบคุมสติไม่อยู่ หลังจากตัวเองรอดมาได้ถึงกลับทรุด สาเหตุจากรถยี่ห้อคูโบต้า ที่เพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆ ไม่สามารถใช่การได้อีกต่อไป เหตุจาก สุนัขตัวเดียว
  ทิ้งท้ายข่าว: โปรดอย่าประมาทนำสุนัขมาเล่นขณะขับรถ ( โดยเฉพาะบุคคลที่มีอาการบ้าจี้ )

  ตอบลบ
 99. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิงสุพิชญา อมรไพโรจน์ ชั้นม.2/3 เลขที่ 30
  พาดหัวข่าว : สุดจะทน นักร้องดังอักษรย่อ T ปัดแค่พี่น้อง
  วรรคนำ : ปัดข่าวหน้าตาย แค่พี่น้อง
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : กลายเป็นประเด็นร้อนแรงของวงกสรบันเทิงต่างประเทศ สำหรับข่าวนักร้องชื่อดังอักษรย่อ T เผยแค่พี่น้องกับนักร้องหนุ่ม บอยแบนด์อังกฤษชื่อดังอักษรย่อ H หลังมีภาพหลุด สวีทสองต่อสองที่ใจกลางเมือง อ้างมีเพื่อนคนอื่นด้วย ฝ่ายชายหนุ่มปัดขอไม่พูดถึงกลัวฝ่ายหญิงจะเสียงหาย
  ทิ้งท้ายข่าว : ล่าสุดหนุ่ม H ได้โพสภาพคัพเค้กซึ่งเป็นของขวัญให้สาว T ผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมอวยพรคำหวาน

  ตอบลบ
 100. ส่งงานการเขียนข่าว
  จากด.ญ.พัณจีรา วัชรพงศ์ชัย ชั้น2/2 เลขที่16
  พาดหัวข่าว : ติวโวยลั่นถ้าไม่เอาจิ้งจกออกจากห้อง2/2จะลาออกจากนายโรง
  วรรคนำ:ติวเข้าฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาหลังเพื่อนแกล้งเอาจิ้งจกปาใส่ ย้ำถ้าไม่มีการจัดการเรื่องจิ้งจกจะลาออกจากโรงเรียนนายโรง
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เด็กชายรังสรรค์ ปัญญาธรรมคุณนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาหลังเพื่อนๆในห้องแกล้งเอาจิ้งจกปาใส่ จนเกิดอาการคลุ้มคลั่งวิ่งรอบห้องและเอาด้ามไม้ที่ตักผงมาเป็นอาวุธป้องกันจากเพื่อนๆจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาไปแจ้งกับทางโรงเรียนว่าให้จัดการกำจัดจิ้งจกออกไปให้หมดจากห้อง2/2ให้หมดไม่งั้นจะย้ายออกและไปเรียนโรงเรียนอื่น
  ทิ้งท้ายข่าว : ฝากไปทางโรงเรียนให้จัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ ไม่งั้นท่านอาจจะเสียนักเรียนดีๆไป1คน

  ตอบลบ
 101. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ณัฐชากร กัลป์สุทธิ์ ชั้น ม.2/3 เลขที่่ 4
  พาดหัวข่าว : ติว LAS ทำนักเรียนกลับบ้านช้า
  วรรคนำ : ผปค.สงสัยทำไมนักเรียนกลับบ้านช้า
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : สาเหตุของการกลับบ้านช้าของนักเรียน คือ ณ โรงเรียนดังย่านปิ่นเกล้า มีการติวเพื่อสอบ LAS แต่เมื่อมีการติวสอบจึงทำให้นักเรียนกลับถึงบ้านช้า ทางด้านผู้ปกครองของนักเรียนหลายๆคนจึงมีความสงสัยว่า ติว LAS ถึงแค่ 16.10 น.ได้หรือไม่เพราะถ้าเลิกช้าจะทำให้ลูกๆของเขากลับถึงบ้านช้าอาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างทางกลับบ้านได้ เช่น ทางเปลี่ยว
  ทิ้งท้ายข่าว : โปรดช่วยทำตามความเรียกร้องของ ผปค. ของนักเรียนด้วย

  ตอบลบ
 102. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.วรท ม่วงสวย ชั้นม.2/2 เลขที่ 6
  พาดหัวข่าว : ของหายหมดร้าน จากเกมเกมเดียว
  วรรคนำ : นาย บ. (นามสมมติ) หวังผลประโยชน์จากเกม ขโมยของหมดร้าน
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : นาย บ. เผย อยากได้ของในเกม จึงเอาของในร้านที่ขโมยมาไปจำนำ ได้เงินมาประมาณ 5,00 บาท แต่กลับผิดคาด เจ้าของร้านดันติดกล้องวงจนปิดเอาไว้ นาย บ. จึงถูกสอบสวนในเวลาไม่นาน หลังจากเข้าศาลไปไม่นาน นาย บ. โต้เถียง ไม่ได้ขโมยมาแต่ยอ่างใด เป็นของที่เจ้าตัวหามาได้เอง เจ้าของร้านจึงเอาวิดิโอที่จับนาย บ. ไว้ได้มาเปิดให้ดู นาย บ. จึงยอมรับความจริง และปรับเงินเป็นจำนวน 10,000 บาท พร้อมกับ จำคุกเป็นเวลา 1 ปี
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 103. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.รังสรรค์ ปัญญาธรรมคุณ ม.2/2 เลขที่ 27
  พาดหัวข่าว : พบศพแร็ปเปอร์ชื่อดังตายคาชักโครกโรงเรียน
  วรรคนำ : เจ้าของเพลงฮิต "Love the way you lie" พบสาเหตุส้วมฉุนเกินพิกัด
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : นักร้องแร็ปเปอร์ระดับโลก "EMINEM" ตกฮ. ระหว่างทัวร์ประเทศไทย ืะบุกำแพงหัวฟาดชักโครก แต่รอดมาได้อย่างปาฏิหารย์ สุดท้ายก็ตายอยู่ดี ตำรวจพบสาเหตุการตายคือ "ขาดอากาศหายใจ" เพราะกลิ่นห้องน้ำโรงเรียนมีกลลิ่นแรงเกินต้านทาน
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 104. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 105. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ศิรา ผลาสินธุ์ ม.2/2 เลขที่ 8
  พาดหัวข่าว: ตกตะลึก!! เด็กนักเรียนเบื่อหน่ายคาบคอมพิวเตอร์ พากันหลับทั้งห้อง
  วรรคนำ: สอนน่าเบื่อมาก จนเด็กทนไม่ได้ยืนหลับกลางห้องเรียน
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: Mr.davis สอนคอมพิวเตอร์สุดน่าเบื่อ สั่งให้เด็กนั้กเรียนยืนทั้งคาบเรียน 2 ชั่วโมงยืนบ่นเกี่ยวกับนักเรียนที่ที่เข้าห้องเรียนสาย จนเด็กทนไม่ไหวยืนหลับกลางห้องเรียนจนMr.davisงง
  ทิ้งท้ายข่าว: โปรดย้ายเข้าห้องเรียนสายคาบของMr.davis

  ตอบลบ
 106. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 107. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 108. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ทรรศน จิตปัญโยยศ ม.2/2 เลขที่ 4
  พาดหัวข่าว: ออมสินใจหายจากการที่ Ms.Dalvie อาจจะออก
  วรรคนำ: Ms.Dalvie อาจารย์สอนวิทย์ ม.2 อาจต้องย้ายร.ร.เนื่องจาก visa หมดอายุ
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: ด.ญ.ณุตตรา คงดั่น(ออมสิน) เศร้าเฉียดตายจากการที่ Ms.Dalvie อาจจะออก ออมสินร้องไห้ตั้งแต่ 12:30 ถึงเช้าอีกวันแถมด่าร.ร.ตัวเองยับเยิน Ms.Dalvie ก็ร้องไห้ด้วยเพราะทนออมสินไม่ไหว
  ทิ้งท้ายข่าว: ขอให้ Ms.Dalvie ไม่ออกด้วยเถิด เดี๋ยวออมสินฆ่าตัวตาย

  ตอบลบ
 109. จาก ด.ญ อัญชิสา เดี่ยววานิช ม.2/2 เลขที่.25
  พาดหัวข่าว: อึ้ง! เด็กหญิงชื่ออักษรย่อ ฮ. เมาช็อกโกแลตไม่ทราบสาเหตุ
  วรรคนำ: เด็กหญิง ฮ. เมาหนักไม่ทราบสาเหตุจนล้มเข่ากระแทกบันได เจ็บหนัก
  ส่วนเชื่อม: ไม่มี
  เนื้อข่าว: เด็กหญิง ฮ. เกิดอาการเมาหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากกินช๊อกโกแล็ดที่เพื่อนนำมาให้เข้าไป จนเซล้มลงที่กลางบันไดท่ามกลางผู้คนมากมาย จนกระทั่งครูไปสืบทราบมาว่า เด็กหญิง ฮ. แอบนำช็อกโกแลตไปกินบริเวณแถวหน้าห้องน้ำ แล้วเด็กหญิง ฮ. ก็เลยทนกลิ่นห้องน้ำไม่ไหว เมาหนักเลยทำให้เจ็บตัว เด็กหญิง ฮ. จึงขอร้องให้ช่วยปรับปรุงที
  ทิ้งท้ายข่าว: อย่าทำตามเด็กหญิง ฮ. ถ้าไม่อยากเมา

  ตอบลบ
 110. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก...ด.ญ.อภิสรา สุนทรประเวศ ม.2/2เลขที่.24
  พาดหัวข่าว:ติ่งครวญ กองทัพศิลปินจากแดนกิมจิบุกไทย16มี.ค.นี้
  วรรคนำ: ศิลปินเกาหลี21วงพร้อมบุกไทย16มี.ค.ติ่งครวญ ไร้ซึ่งเงินทอง
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว:ผู้จัดเผย คอนเฟิร์มแล้วศิลปินจากแดนกิมจิ21วง คอนเฟิร์มมาแน่ๆงานmusic waveที่ประเทศไทย แต่ติ่งเฮได้แปปเดียว นึกขึ้นได้ว่าไร้เงินทอง ค่าบัตรแพงสุด6000 ติ่งบอกรับไม่ได้ วิงวอนผู้จัดช่วยลดที ทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้จัดกล่าวไว้ว่า จะลองหาทางใหม่ อาจจะลดค่าบัตรหรืออย่างไรจะลองคิดกันอีกที
  ทิ้งท้ายข่าว : ไม่มี

  ตอบลบ
 111. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก: ด.ญ.รวิสรา อัญชุลีชั้นม.2/2 เลขที่19
  พาดหัวข่าว: ความเข้มข้นโค้งสุดท้ายในการหาเสียง ณ โรงเรียนชื่อดัง
  วรรคนำ:วันที่25 มกราคม 2556 วันสุดท้ายในการหาเสียงจะเข้มข้นขนาดไหนและใครจะได้เป็นประธานนักเรียน
  ส่วนเชื่อม:ไม่มี
  เนื้อข่าว: การสมัครประธานนักเรียนของโรงเรียนชื่อดัง มัธยมวัดนายโรง จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเวลาของการหาเสียงได้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว แต่ละพรรคจึงออกมาหาเสียงกันอย่างคึกคัก ต่างฝ่ายต่างพูดนโยบายของตัวเอง ที่จะนำมาพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้ดีขึ้นโดยไม่ยอมกันเลยทีเดียว สุดท่้ายนี้พรรคใดจะได่รับตำแหน่งประธานนักเรียนและจะได้ความไว้วางใจจากน้องๆกันมากที่สุด โปรดติดตามเร็วๆนี
  ทิ้งท้ายข่าว:ผลของการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะเป็นอย่างไร พรรคใดจะอยู่และพรรคใดจะไปรู้ผลเร็วๆนี้

  ตอบลบ
 112. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก เด็กหญิง ชญานิศ ติ่งต้อย ชั้น ม. 2/3 เลขที่ 12
  พาดหัวข่าว: นักเรียนหญิง ห้อง ม. 2/100 นมหกกลางห้อง
  วรรคนำ: นักเรียนหญิงนามสมมุติ บอย ทำนมหกกลางห้องสร้างความน่าสะพรึงกลัวแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: เมื่อวันที่ 32 มกรายน เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่ห้อง ม.2/100 โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจาก ด.ช. สร้อย นามสมมุติได้เดินชนกับด.ญ. บอย ซึ่งขณะนั้น ด.ญ.บอยได้ถือขวดนม 1 แกลลอนอยู่ ทำให้นมของด.ญ.บอยหกเลอะเทอะเต็มห้องและไหลลงไปยังชั้น1 ส่งกลิ่นเหม็นอันน่าสะพรึงกลัวแก่ผู้ผ่านไปผ่านมา
  ทิ้งท้ายข่าว:(ไม่มี)

  ตอบลบ
 113. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ช.ธนวัฒน์ พรพิทักษ์กุล ม.2/6 เลขที่ 8
  พาดหัวข่าว: ตะลึงสองชายหนุ่มอักษรย่อ น.ส.ล้วงของลับกลางห้อง
  วรรคนำ :ชายหนุ่มน.ส.ล่วงของลับ
  ส่วนเชื่อม: (ไม่มี)
  เนื้อข่าว: ณ.ห้องเรียน2/6มีชายหนุ่มสองคนไม่รู้เกิดอาการอะไรหรือใจตรงกันเอามือใส่เข้าไปในกางเกงพร้อมกันนำเอาผู้คนที่อยู่ในห้องพากันตกใจแตกตื่น ผู้หญิงตกใจถึงกับต้องปิดตากันเป็นแถวๆ โดนฉายาตนดังทั้งสองคนนี้มีนามว่า นักสู้พลังข้าวเหนัยวกับเสือโสดเสด ทุกคนคงรู้จังเข้าดีใช่ไม่ครับ เพราะเค้าคือคนดังของ2/6
  ทิ้งท้ายข่าว : หลังจากเหตการณ์นี้ 2หนุม น.ส.จะทำยังไงต่อไปรดดูกัน

  ตอบลบ
 114. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.ศศธร พริ้งสกุล ชั้นม.๒/๓ เลขที่๑
  พาดหัวข่าว : เด็ก ๒/๓ เครียดหนักครูประจำชั้นให้ผู้ปกครองคุยก่อนถึงจะได้ใบเกรด!!
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  วรรคนำ : ครูหญิงโหด ถ้าไม่ได้คุยกับผู้ปกครองเด็กไม่ได้ใบเกรด เด้กแต่ละคนได้ยินเข้าทำตัวไม่ถูกตกใจเป็นแถว!
  เนื้อข่าว : เหตุเกิดเมื่อ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันประชุมผู้ปกครองห้อง ๒/๓ มีผู้ปกครองมาไม่ถึงครึ่งห้อง ครูหญิง (ครูประจำชั้นเด็กห้อง๒/๓) คิดมาตรการใหม่ขึ้นมาให้ผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนโทรมาคุยกับครูหญิงรายบุคคลก่อน ถึงจะได้ใบเกรด เด็กตกใจหนักกลัวกันเป็นแถวเลยทีเดียว เด้กๆแต่ละคนนั้นก็ต่างกลัวพฤติกรรมที่แท้จริงของตัวเองนั้นได้ถุกเปิดเผยออกมา ครูหญิงบอก โทรมาได้แค่ในเวลาราชการเท่านั้น เด็กแต่ละคนนั้นที่ผู้ปกครองได้คุยกับครูหญิงแล้วต่างพากันโอดครวญ และตกใจสียใจ กันต่างๆนานาเลยทีเดียว
  ทิ้งท้ายข่าว : ถึง ณ ตอนนี้มีเด็กเพียงแค่ครึ่งห้องที่ได้ใบเกรดมา มาตรการนี้จะได้ผลหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป

  ตอบลบ
 115. ส่งรายงานการเขียนข่าวจาก ด.ญ.ศศินา ไพบูลย์ ม.2/2 เลขที่26
  พาดหัวข่าว : บุคคลอักษรย่อ ส. บุกหักคะแนนถึงห้องน้ำหญิง
  วรรคนำ : เด็กชายคนหนึ่งเผยพบ3เด็กสาววิ่งกระหืดกระหอบจากห้องน้ำหญิง
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : 3เด็กสาวเผยปวดปัสสวะจนทนไม่ไหว ครูผู้สอนวิชานั้นไม่อนุญาติให้ไปจึงแอบหลบไปเข้าห้องน้ำแต่บุคคลอักษรย่อ ส ดันเห็นเสียก่อน ยังไม่ทันที่ 3เด็กสาวจะทำธุระเสร็จบุคคลอักษรย่อ ส ก็เข้ามาเคาะประตูห้องน้ำและกล่าวว่าใครไม่ออกมาจะปิดไฟและขังอยู่ในนั้น 3เด็กสาวกลัวจึงรีบออกมาจากห้องน้ำทั้ง 4ปะหน้ากันบุคคลอักษรย่อ ส ด่าออกมาทันทีและบอกจะหักคะแนน 50คะแนน 3สาวกลัวจึงรีบวิ่งออกมาทันที
  ทิ้งท้ายข่าว : โปรดเห็นใจเด็กปวดปัสสวะเถิด

  ตอบลบ
 116. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก : ด.ญ.ธรณ์ธันย์ อาคมานุวัตร ชั้น ม.๒/๓ เลขที่ ๑๗
  พาดหัวข่าว : นักเรียน ๒/๓ คลั่ง กลัวสุดขีด เกมส์ 'the house' !!
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  วรรคนำ : แมงปอ นักเรียน ๒/๓ เปืดเกมส์บ้านผีสิงสุดหลอน 'the house' หลอนประสาทเพื่อนๆคนอื่นๆเป็นอย่างมาก !
  เนื้อข่าว : เหตุเกิด ณ ห้อง ม.๒/๓ เด็กชาย แมงปอ นักเรียนชั้นม.๒/๓ ผู้ได้รับฉายาว่า จอมซาดิส ประจำห้อง ได้เปิดเกมส์บ้านผีสิงสุดสยองอย่าง 'the house' ขึ้นบนโปรเจ็คเตอร์ พร้อมบังคับให้เพื่อนนักเรียน เด็กหญิง ออม ออกมาเล่น เมื่อถึงฉากผีจูออน ซึ่งเป็นฉากหนึ่งของเกมส์ เด็กหญิง ออม ได้กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเนื่องจากความกลัวสุดขีด เพื่อนๆในห้องซึ่งถูกบังคับให้จ้องจอโปรเจ็คเตอร์ต่างพากันร่วมกรีดร้องด้วย เพราะความกลัวสุดขีด เด็กหญิง ออม ได้หมดสติ ไปหน้าคอมพิวเตอร์ เพื่อนนักเรียนต่างตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะความกลัว ส่วนเด็กชาย แมงปอ หัวเราะลั่น โดย เสียงหัวเราะของเขานั้นสั่นประสาทเพื่อนนักเรียนจนหมดสติไปตามๆกัน
  ทิ้งท้ายข่าว : ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กในการเล่นเกมส์ต่างๆ มิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกได้

  ตอบลบ
 117. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก : ด.ช.ฉัตรมลงคล ชวลิตพร
  พาดหัวข่าว : สะพรึงกลิ่นปากของ ด.ช.อ
  วรรคนำ : กวิ่นปากของด.ช.อ ทำไห้เพื่อนสลบในทีเดียว
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : ด.ช.ท โดน ด.ช.อ เป่ากลิ่นปากใส่ในทีเดวทำไห้ด.ช.ทสลบถึง3วัน3คืน ด.ช.อ เผยว่าด.ช.อ2เดือนแปรงฝันครั้ง ทำไห้เพื่อนต้องระวังกลิ่นปากของด.ช.อ
  ทิ้งท้ายข่าว : เพื่อนๆพยายามไห้ด.ช.อแปรงฝันมากขึ้น

  ตอบลบ
 118. ส่งรายงานการเขียนข่าวจาก ด.ญ.ชญานิศ กุละนำพล ม.2/2 เลขที่11
  พาดหัวข่าว : นักเรียนไทยเฮ! เลิกผมเกรียน
  วรรคนำ : นักเรียนไทยดีใจยกใหญ่กระทรวงประกาศเลิกพมเกรียน
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ได้มีการแถลงข่าวจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความว่ายกเลิกให้โรงเรียนต่างๆบังคับหรืออกกฎระเบียบให้เด็กนักเรียนชายตัดผมเกรียนและนักเรียนหญิงตัดผมสั่นเท่าติ่งหูหรือยาวตามที่โรงเรียนกำหนด ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้นักเรียนดีใจกันยกใหญ่
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 119. ส่งรายงานการเขียนข่าวจาก ด.ญ.สุภัสสร สุวิมลโกศล ม.2/2 เลขที่ 23
  พาดหัวข่าว :นักเรียนหนุ่มดับอนาถ
  วรรคนำ : นักเรียนหนุ่มไม่ทราบชื่อดับอนาถกรอกแมนซั่มเพราะช้ำรัก
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : นักเรียนหนุ่มไม่ทราบชื่อชำ้เพราะรักเหตุบอกรักหญิงสาวที่แอบรักแล้วหญิงสาวปฎิเสธไม่ต้องที่จะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อน นักเรียนหนุ่มขู่ถ้าไม่รับรักจะกรอกแมนซั่มจนตาย หญิงสาวเมินไม่สนใจเนื่องจากจะไม่ยอมมีแฟนจนกว่าจะจบมัธยม นักเรียนหนุ่มจึงกรอกแมนซั่มดับอนาถหวังว่าหญิงสาวจะสนใจในความรักอันบริสุทธ์
  ทิ้งท้ายข่าว : ไม่มี

  ตอบลบ
 120. ส่งงานการเขียนข่าวจาก เด็กหญิง สุชานันท์ กกกระโทก ม.2/5 เลขที่ 19
  พาดหัวข่าว : ตะลึง! ปืนลั่นดับตำรวจหนุ่มคาแฟลตตำรวจสน.ตลิ่งชัน
  วรรคนํา : เกิดเสียงปืนลั่นในห้องพักของดต.จ(นามสมมุติ)พบดต.จ ดับอนาจในห้องพัก
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เพื่อนตำรวจหนุ่มข้างห้องร้องไห้โฮพร้อมเผย ดต.จกับตนซี้กันมาก ก่อนเกิดเหตุ ดต.จ เกิดอาการเครียดสุดขีดและดื่มสุราอย่างหนัก และโวยวายเสียงดัง ตัวเองเตือนแล้วแต่ดต.จไม่ฟัง ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นที่ห้องดต.จ คนในแฟลตต่างพากันหวีดร้องตกใจ ตัวเองวิ่งไปดูด้วยความเป็นห่วง แต่ดต.จก็ได้สิ้นลมหายใจเสียแล้ว จากการตรวจสอบไม่ใช่การฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายคาดว่า เกิดจากการที่ดต.จเมามายไม่ได้สติหยิบปืนขึ้นมาเล่นจนทำให้ปืนลั่นยิงดับอนาจคาห้องพัก
  ทิ้งท้ายข่าว : เมื่อเครียดควรให้ปัญญาและสติในการแก้ปัญหาไม่ใช่ดื่มสุราเพื่อเป็นทางออก

  ตอบลบ
 121. ส่งงานเขียนข่าว
  จาก : ด.ช.วัชรฤทธิ์ กลัดแก้ว ม.2/2 เลขที่7
  พาดหัวข่าว : 2/2 ครวญ ตกวิชาคอมพิวเตอร์กันยกห้อง
  วรรคนำ :เครียดกันถ้วนหน้าตกวิชาคอมพิวเตอร์ แทนที่เด็กจะอารมณ์เสีย อาจารย์ดันอารมณ์เสียซะเอง
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว :เมื่อไปถึง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อ.d อารมณ์เสียเนื่องเด็กสอบตกทั้งห้อง เกิดอาการประหลาด ให้เด็กยืนฟัง อ.d บ่นจนเด็กขาชา ตั้งแต่ต้นคาบ 3ยันปลา่ยคาบ 4 แค่นั้นยังไม่พอเมื่อไม่มีอะไรจะพูดยืนเอาคางจ่อไมค์แล้วยืนเงียบ พอนึกขึ้นได้ค่อยพูดต่อ ทำให้เกิดมีเด็กหลับเป็นระยะๆ จนในที่สุดก็ไม่ได้เรียนเลยสักนาทีเดียว
  ทิ้งท้ายข่าว : ยังไงก็ตามแต่ต้องพยายามไม่ให้ตกวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่งั้นจะเจอเหตุการน่าสลด

  ตอบลบ
 122. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก:ด.ญ.ธนัญญา เกตุแก้ว ชั้น ม.2/2 เลขที่. 13
  พาดหัวข่าว: ตะลึง! ด.ช.ซูซี่(นามสุมติ)กลัวลูกจิ้งจกหนีตายขึ้นโต๊ะ
  วรรคนำ: อนาจด.ช. ซูซี่ร่างยักษ์แขยงลูกจิ้งจกขนาดไม่ถึง 1 ซม. กลางห้อง ม.2/2
  ส่วนเชื่อม:(ไม่มี)
  เนื้อข่าว:เพื่อนๆเผยตกตะลึงกับการกระทำของเพื่อนรักที่สนิทมานานกว่า 2 ปี เมื่อ ด.ช.ซูซี่ รู้ว่ามีลูกจิ้งจกตัวจิ๋วอยู่ในห้องก็รีบกระวีกระวาดวิ่งหนีแล้วรีบปีนหนีขึ้นไปบนโต๊ะอย่างรวดเร็วและทำหน้าตาหวาดกลัวเพื่อนๆก็ต่างตกใจกับการกระทำที่แปลกประหลาดของด.ช.ซูซี่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจึงได้เชิญจิตแพทย์มาเพื่อตรวจสอบอาการของด.ช.ซู่ซี่เพื่อประเมินความปลอดภัยของเพื่อนๆเพราะด.ช.ซู่ซี่อาจเกิดอาการคลั่งได้
  ทิ้งท้ายข่าว:(ไม่ีัมี)

  ตอบลบ
 123. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก : ด.ญ.ศจีธรา วิจิตรศรีพรกุล ชั้น ม. 2/2 เลขที่ 20
  พาดหัวข่าว : น้องเบ็ค นิ่งเป็นหลับ ไม่ขยับไม่ตื่น
  วรรคนำ : น้องเบ็ค 2/2 หลับคาคาบเรียน หลายต่อหลายวิชา ครูผู้สอนหลายท่านไม่พอใจ
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : ด.ช. ฉัตรมงคล ชวลิตพร หรือ น้องเบ็ค นักเรียนชั้น ม.2/2 มีอาการ คล้ายคนมึนเมา และง่วงนอนตลอดเวลา
  และในคาบเรียน น้องเบ็ค ก็หลับ ขณะที่อาจาร์ยกำลังสอนอยู่ เมื่ออาจารย์ถามก็จะสนทนาด้วยความงัวเงีย และได้แต่ยิ้มเมื่อคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไร และมีอาการแบบนี้ มาตั้งแต่เทอมแรก ทำให้คะแนนผลสอบของเบ็คออกมาไม่ดีนัก อาจารย์จอยครูที่ปรึกษาจึง แนะนำให้ไปหาหมอเพราะคิดว่าอาจเป็นโรคชนิดหนึ่ง เพราะถ้าน้องเบ็คยังมีอาการแบบนี้ต่อไปอาจทำให้ผลการเรียนการสอบของน้องเบ็คลดลงได้
  ทิ้งท้ายข่าว : ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจน้องเบ็คด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 124. ส่งรายงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ. ณุตตรา คงดั่น ม.2/2 เลขที่ 12
  พาดหัวข่าว : วงการบันเทิงไทยสะเทือน! เด็กไทยโกอินเตอร์ ไกลถึงญี่ปุ่น!
  วรรคนำ : เกิดเรื่องอัศจรรย์!! เมื่อเด็กไทยสองคนได้รับเลือกไปเป็นนักร้องในโซนี่ มิวสิค
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : เพื่อนๆเผย ด.ญ. อ และด.ญ. ก ได้ถูกคะจิอุระ ยูคิ โปรดิวเซอร์ชื่อดังเลือกและคัดตัวไปเป็นนักร้องในสังกัด ด.ญ. อ ดีใจมากและคาดหวังว่าอยากไปญี่ปุ่นฟรีมานาน ส่วนฝ่ายด.ญ. ก ก็ดีใจ ที่อาจได้เจอนักร้องชื่อดัง และพอมาถึง ก็ได้รวมอยู่กับศิลปินชื่อดังของโซนี่ มิวสิค ด.ญ. อ ได้รวมกับกลุ่มนักร้องชื่อดัง นาม Kalafina และด.ญ. ก ได้ไปรวมกับนักร้องชื่อดังอายุน้อย อย่างฮารุนะ ลูนะ ไปแล้ว ทางนร.และยุ่นไทยได้รอซิงเกิลใหม่อย่างใจจดใจจ่อ
  ทิ้งท้ายข่าว : ถ้าอยากไปให้ถึงฝัน ก็พยายาม อย่าหยุด! แล้วสักวันมันจะเป็นจริง

  ตอบลบ
 125. ส่งรายงานการเขียนข่าวจาก ด.ช.พีรวัส สันทนะประภา ม.2/2 เลขที่28
  พาดหัวข่าว : กระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นโฆษกให้ประเทศกัมพูชา
  วรรคนำ :ฮือฮากันทั่วโลกเมื่อกระทรวงการต่างประเทศไทย ทำหน้าที่แถลงข่าวให้กับประเทศกัมพูชา
  ส่วนเชื่อม :ไม่มี
  เนื้อข่าว :นายฮุนเซน ผู้นำประเทศกัมพูชาได้กล่าวโจมตีนายอภิสิทธิ์ ผู้นำฝ่ายค้าน ในกรณีที่ออกมาปลุกระดมให้คนไทยคลั่งชาติในเรื่องประสาทเขาพระวิหาร ว่าเป็นเพราะไม่พอใจกัมพูชา สมัยที่เป็นรัฐบาล ได้เคยเจรจาลับกับรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทะเลแล้วทางนายฮุนเซนไม่ทำตาม ข่าวนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยได้เอามาแถลงข่าวและขยายความให้ประเทศกัมพูชา ทำให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลก
  ทิ้งท้ายข่าว :ประเทศทั่วโลกต่างพยายามลุ้นให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทย เป็นเลขายูเอ็นในสมัยหน้า

  ตอบลบ
 126. ส่งรายงานการเขียนข่าว จาก ด.ญ.ภิญญดา จันทร์แก้ว ม.2/2 เลขที่18
  พาดหัวข่าว : ช็อค! ดาราสาว อักษรย่อ จ.เผยท้องลูกคนที่6 !!!
  วรรคนำ : สนั่นวงการดาราสาวชื่อดังอักษรย่อ จ.ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อกลางงานกาล่าดินเนิร์หลังจากมีข่าวว่าเธอแต่งงานมาแล้วถึง10ปี!!
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : ดาราสาวอักษรย่อ จ. นามสมมติ ซูซี่ ออกมาเผยกลางงานกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบ10ปีบริษัทกำจัดปลวกชื่อดัง Jessica ฆ่าให้เรียบ ผู้คนในงานต่างฮือฮาลั่นกันทั้งงาน เมื่อหล่อนออกมาเผยว่าท้องลูกคนที่6และกำหนดจะคลอดในไม่ช้านี้และเธอยังออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือที่ลือกันอย่างหนาหูว่าหล่อแต่งงานมาแล้วถึง10ปีนั้นเป็นความจริงอีกด้วย
  ทิ้งท้ายข่าว : เป็นดาราต้องเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนอย่าทำตัวฉาวโฉ่มันไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี

  (เมื่อวานหนูไม่สบายค่ะครูหนูเลยมาส่งวันนี้แทน)

  ตอบลบ
 127. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 128. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 129. ส่งรายงานการเขียนข่าว จาก ด.ญ.สิรภัทร ทรัพย์ทวีธีรกุล ม.2/2 เลขที่ 22
  พาดหัวข่าว : ศิลปินเกาหลีบุกไทย สุวรรณภูมิรับประกันสนามบินแตก!!!
  วรรคนำ : 16 มีนา ศิลปินเกาหลีบุกไทย คาดว่าวันที่ศิลปินเกาหลีมาถึงประเทศไทยจะมีแฟนๆไปรับจนสนามบินแตก
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : ในวันที่ 16 มีนาคม 2013 จะมีคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า korean music wave ซึ่งจะมีศิลปินเกาหลีหลายวงมาจัดแสดงในคอนเสิร์ตนี้ คาดว่าวันที่ศิลปินเกาหลีได้เดินทางมาถึงประเทศไทยจะมีเหล่าแฟนคลับนับพันชีวิตที่จะไปรับศิลปินเกาหลีที่สนามบินจนล้นสนามบินและอาจจะเกิดความวุ่นวายในสนามบินก็เป็นได้
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนแรกหนูส่งงานไม่ได้อะค่ะมันไม่ติดหนูเพิ่งจะส่งได้เองแต่มันช้าไปหน่อยคงไม่เป็นไรนะค่ะTT TT

   ลบ
 130. ส่งรายงานการเขียนข่าว จาก ด.ญ.นภัสสร สินธุประเสริฐ ม.2/2 เลขที่ 14
  พาดหัวข่าว : สุดช็อค! คุโด้ ชินอิฟัด ยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นเพศที่สาม
  วรรคนำ : คุโด้ ชินอิฟัด หรือ เจ้าของคำพูด "ถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่ แต่สมองยังเป็นเด็ก" เผยคบอยู่กับเพื่อนชายคนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยม
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : คุโด้ ชินอิฟัด ดารานักแสดงชามเขมรได้ออกเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชน อย่างหมดเปลือกว่าตนเองนั้นเป็นเพศที่สามโดยตอนนี้กำลังคบหาอยู่กับเพื่อนชายที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมโดยคุโด้ ชินอิฟัด ได้กล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่าตนทำผิดหรือ เป็นความผิดธรรมชาติ แต่อย่างใด เพียงแค่เขาคบกับผู้ชายแล้วสบายใจกว่าผู้หญิง
  ทิ้งท้ายข่าว : สุท้ายคุโด้ ชินอิฟัด ได้ฝากถึงแฟนๆของเขาว่าอยากให้แฟนๆเข้าใจ ยังรักและ ติดตามผล งานของตนเองเหมือนเดิม
  ***ส่งแทนเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนเค้าพยายามส่งแล้เวแต่ส่งไม่ไป***

  ตอบลบ
 131. ส่งรายงานการเขียนข่าว จาก ด.ญ.ศศิธร เขมพิมุก ม.2/2 เลขที่ 21
  พาดหัวข่าว :นักเรียน ม.2 โวยการติวสอบ LAS
  วรรคนำ :นักเรียน ม.2 โวยการติวสอบ LAS ยาวนานถึงคาบ9
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว :นักเรียนชํมัธยมศึกษาปีที่2 ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเผยว่าการติวสอบ LASที่โรงเรียนจัดให้นานถึง2คาบ นักเรียนส่วนมากเขียนใส่ใบตอบรับว่า"สามารถเรียนได้เเค่คาบเดียว","มีเรียนพิเศษ ไม่สามารถเรียนได้"หรือ"ผู้ปกครองไสมารถมารับได้ในเวลานั้น" เเละอื่นๆ
  ทิ้งท้ายข่าว : รองผอ.จะปรับเปลี่ยนการติวสอบ LAS หรือไม่อย่างไรโปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป
  ***ไม่สะดวกส่งในเวลาเพราะอยู่ต่างจังหวัดคะ***

  ตอบลบ
 132. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.มุกตาภา จงสืบศิริกุล ชั้นม.2/5 เลขที่ 27
  พาดหัวข่าว : เด็กนักเรียนเจอผีที่ห้องวิทยาศาสตร์
  วรรคนำ : นักเรียนม.2 2คนเห็นผีที่ห้องวิทยาศาสตร์
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : นักเรียนม.2 ขึ้นห้องเรียนหลังจากพักกลางวันเห็นเงาตะครุ่มๆที่ห้องวิทยาศาสตร์ จึงนำไปบอกกับเพื่อนๆ ไม่มีใครเชื่อ หลังจากนั้นนักเรียนม.2ที่เห็นผีไม่กล้าเดินผ่านห้องวิทยาศาสตร์อีกเลย หรือท่าจำเป็นต้องเดินผ่านจริงๆก็จะเกิดอาการหวาดผวา
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)
  *อาจารย์ค่ะ ส่งไปแล้วเเต่มาเช็คอีกทีมันไม่มีค่ะ*

  ตอบลบ
 133. ส่งงานการเขียนข่าว
  จาก ด.ญ.สุพัตรา อรรถสิทธิ์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 31
  พาดหัวข่าว : กระต่ายกลายพันธุ์ใส่สูทพูดได้
  วรรคนำ : กระต่ายกลายพันธุ์ปรากฎตัว พูดได้ แต่งตัวได้
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : กลุ่มนักเรียน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อกระต่ายพูดได้กระโดดออกมาจากห้องน้ำชาย ผู้พบเห็นเหตุการณ์เล่าว่า กระต่ายตัวนี้ได้บอกว่าตัวเองนั้นชื่อ เซอร์ ปีเตอร์ (Sir Peter) ชาวบ้านบริเวณนั้นได้เริ่มทำการขอหวยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญยังไม่มีการเเถลงคำชี้แจงใดๆ เนื่องจากกำลังรอฟังเลขเด็ดจาก เซอร์ ปีเตอร์ อยู่
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 134. จาก ด.ช.ณภัทร เฉลิมกิจ ม.2/2 เลขที่3
  พาดหัวข่าว : หยุดสถิติโลกโรงเรียนดัง
  วรรคนำ : ด.ช.xxx[นามสมมุติ]สอบตกตั้งแต่ป.1-ม.5 แต่วันนี้เขาสอบภาษาไทยตอนม.6ผ่าน
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : หลังประกาศผลสอบตอนม.6 ด.ช.xxxสอบภาษาไทยผ่าน เนื่องจากครูผู้สอนส่งข้อสอบผิดไปใช้ข้อสอบวิชาอื่น คณะกรรรมการโรงเรียนดังกล่าวปรับให้นักเรียนทั้งระดับชั้นสอบภาษาไทยผ่านและเตือนครูผู้สอนว่าอย่าทำผิดอีกเพราะครั้งหน้าทางโรงเรียนจะไล่ออก
  ทิ้งท้ายข่าว : ไม่มี

  ตอบลบ
 135. จาก ด.ช.สุชานาถ บุญเลิศ ม.2/3 เลขที่ 29(เพื่อนฝากมาให้ส่งให้น่ะค่ะเพราะว่าเน็ตที่บ้านเพื่อนเสียเลยส่งไม่ได้ตามกำหนดค่ะ)
  พาดหัวข่าว : ด.ญ. บี นามสมมุติ ทำวัยแตก เม้าท์กันให้แซดทั้งระดับ
  วรรคนำ : ด.ญ.บีนามสมมุตินักเรียนชั้นม. 2/3 ทำข่าวใหญ่
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : ด.ญ. บี นามสมมุติ ได้พลาดท่าเสียที ทำวัยแตกที่บันไดชั้นสอง เหตุเกิดเมื่อเวลา 13.33 น.ของวันที่ 31/1/13 โดย ด.ญ. บี ได้ยืนถือนมไวตามิลมาแล้วสะดุดบันไดทำขวดแตกที่บันไดเศษแก้วกระเด็นไปทั่ว บาดเด็กนักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมาก ถึงขั้นต้องส่งห้องพยาบาลกันเลยที่เดียว
  ทิ้งท้ายข่าว : ไม่มี

  ตอบลบ
 136. จาก เด็กหญิงชัญญา จันสุริยวงศ์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 12
  พาดหัวข่าว : สะพรึง!!! ดาวมหาลัยหมดสวย หลังพอกด้วยครีม ' พิณเพลิง '
  วรรคนำ : ดาวมหาลัยหน้าหมดสวยเพราะครีมพอกหน้า
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความหลังจากได้รับผลข้างเคียงหลังใช้ครีมพอกหน้าใสที่พึ่งตีตลาดใหม่ในไทยยี่ห้อดัง ' พิณเพลิง ' แต่ทางบริษัทได้ออกมาแถลงการว่า ครีมหน้าใสชิ้นนี้เป็นผลงานการวิจัยจากการใช้โซดาไฟบริสุทธ์ที่ได้จากภูเขาไฟโมจิ แต่อาจจะมีของลอกเลียนแบบโดยใช้สารประกอบโซดาไฟที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์นัก(เนื่องจากมีสามีแล้ว) ที่นำมาจากภูเขาไฟอุนจิ ในเขตุ อาต้มมาม่า ของประเทศ ญี่สุ่น จึงขอไม่รับผิดชอบใดใด และในท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่า นักศึกษาคนนี้ได้ซื้อของลอกเลียนแบบมาใช้เนื่องจากไม่มีเงินกินข้าวจริง
  ทิ้งท้ายข่าว : อยากฝากให้หลายๆคนเลือกสินค้าให้ดีก่อนจะซื้อ

  ตอบลบ
 137. จาก ดญ.ตาคลี คำสิงห์ ม.2/3 เลขที่ 15
  พาดหัวข่าว : สลด!ศพไม่สวยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
  วรรคนำ : ฆาตกรรมโหด ณ.วาเลนไทน์
  ส่วนเชื่อม : ไม่มี
  เนื้อข่าว : หลังวันแห่งความรักที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสลดขึ้นนายก.(นามสมมุตติ)ได้ทะเลลาะกับนายท.เหตุคือนายท.ได้มอบดอกกุหลาบให้นางสาวพ.ในวันวาเลนไทน์พร้อมชวนออกเดต นายก.จึงเกิดอาการโกรธรัดคอนายท.จนถึงแก่ชีวิตตามด้วยเอาไม้ฟาดไม่ยั้ง ก่อนจะนำมากชำแหละหน้าห้องวิทย์กายภาพก่อนจะทำไปทิ้งลงในแท็งค์น้ำของโรงเรียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างมาก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ สน.ใบโพธิ์ได้ออกมาชี้แจงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  ทิ้งท้ายข่าว : ปัญหาในสังคมนี้ควรได้รับการสนใจและปราบปรามให้หมดไป

  (ปล.อาจารย์คะคือหนูนึกว่าให้ตัวแทนกลุ่มทำ ไม่ได้ฟังให้ดีก่อนเลยไม่ได้ส่งอ่ะค่ะ ขอโทษนะคะ TT)

  ตอบลบ
 138. จาก เด็กหญิงชนากานต์ เพ็งจิ๋ว ชั้นม.2/1 เลขที่ 16
  พาดหัวข่าว : แฟนคลับช๊อค! ซองยอลเผย มีสาวในดวงใจแล้ว
  วรรคนำ : ซองยอลเผยเผย แอบชอบสาวนอกวงการชื่อย่อ ป. หลังจบคอนเสิร์ท MNET
  ส่วนเชื่อม : (ไม่มี)
  เนื้อข่าว : ซองยอลสมาชิกวง Infinite สารภาพ แอบชอบสาวนอกวงการชื่อย่อ ป. เผย เคยเที่ยวด้วยกันหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ตกลงคบกัน หลังจากมีภาพหลุดสาวปริศนา แฟนคลับสงสัยว่าอาจเป็นเพราะคุณไสย
  ทิ้งท้ายข่าว : (ไม่มี)

  ตอบลบ
 139. ด.ข.นงนภัส ผดุงจิระพันธทิพ 2/4 เลขที่19
  พาดหัวข่าว : อึ้ง ข้อสอบทำพิษ
  วรรคนำ :นักเรียนโรงเรียนดังกลางกรุงกินข้อสอบ
  เนื้อข่าว : ในวันสอบวิชาภาษาไทย เด็กเครีดจัด สาเหตุเกิดจาก ข้อสอบภาษาไทยยากเกินเด็กรับไม่ได้ ต่างพากันประท้วงโดยการ
  กินข้อสอบ เพื่อให้ครูเห็นใจและเพิ่มคะแนนให้ ครูคุมสอบต่างพากันตกใจและช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลในที่สุด
  ทิ้งท้ายข่าว : วอนครูไทยช่วยเห็นใจนักเรียน

  ตอบลบ