วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การคัดลายมือและการเขียนเลขไทย


การคัดลายมือและการเขียนเลขไทย

ตัวอักษรไทยและตัวเลขมีประวัติความเป็นมายาวนานมาก ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนเป็นตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวเลข
ไทยและตัวอักษรไทยเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็น
เอกราช มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่โบราณ การใช้ตัวอักษรและตัวเลขไทย
โดยการเขียนให้ถูกต้องเป็นการอนุรักษ์มรดกไทย สร้างความภาคภูมิใจในชาติการคัดลายมือ
การคัดลายมือให้สวยงาม มีหลักการเขียนดังนี้
.นั่งตัวตรง มือซ้ายกดกระดาษที่จะเขียน ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะที่เขียน
.ให้แสงสว่างเข้าทางด้านหน้าหรือด้านซ้ายมือ
.เขียนด้วยความใจเย็น วางเครื่องหมายให้ถูกต้องตามตำแหน่ง เช่น วรรณยุกต์
ไม้หันอากาศ(   ั เป็นต้น
เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม
เขียนหัวตัวอักษรก่อน
ไม่เขียนเล่นหาง
การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย
ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษร
เสมอกัน วางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้องและลายมือสวยงาม
การคัดลายมือมี ๓ ลักษณะคือ
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น